Preradenie na inú prácu

Zamestnanec vykonáva prácu na mieste výkonu, ktoré si písomne dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť v niektorých prípadoch preradiť zamestnanca na iný druh resp. miesto výkonu práce, a to predovšetkým v prípadoch keď

  • vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo
  • ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou a tiež
  • ak tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ak sama požiada o preradenie.

Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.
Zamestnávateľ pri akomkoľvek preradení musí dbať na to, aby práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu o tom písomné oznámenie kde budú uvedené dôvody preradenia a čas jeho trvania.

Preradenie z vyššie uvedených dôvodov je vždy dočasné, a ako náhle pominú dôvody preradenia, mal by byť obnovený pôvodný stav podľa pracovnej zmluvy.