Matka v pracovnom pomere

Zamestnávateľ je zo zákona povinný umiestniť matku po skončení materskej dovolenky (28 týždňov pri 1 dieťati) na jej pôvodné pracovisko a pracovné miesto. Ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ju zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Matka po skončení rodičovskej dovolenky (max. do 3 rokov veku dieťaťa) má nárok vrátiť sa do svojho pôvodného zamestnania a zamestnávateľ je povinný ju prijať na pracovné miesto, ktoré bolo dohodnuté v pracovnej zmluve.

Nariadenie vlády ustanovuje vo svojom nariadení zoznam pracovísk a prác, ktoré sú zakázané a ktoré sú rizikové pre matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy. Zakázané sú napríklad práce karcinogénmi, s niektorými chemickými látkami, pri výrobe a spracovaní výbušnín, pri dezinfekcii a deratizácii plynmi, či práce vo výškach, v baniach, pri porážke zvierat na bitúnkoch a pod. Práce spojené so špecifickým rizikom sú napríklad práce spojené s výrobou niektorých liečiv a prípravkov, práce s ortuťou, oxidom uhoľnatým, či vybranými chemickými látkami.

Ak matka do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorá je pre ňu zakázaná, zamestnávateľ je povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok. Ak to nie je možné, preradí ju dočasne na prácu v rámci pracovnej zmluvy, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať zárobok ako pri doterajšej práci. Ak to nie je možné, po dohode ju preradí na prácu iného druhu.

Ak matka do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena dosahuje v práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, náleží jej vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve (Zákon o sociálnom poistení § 44 – § 47). Ak ju nemožno preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie (Zákonník práce § 170). Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

Žena trvale sa starajúca o dieťa mladšie ako tri roky a osamelá žena trvale sa starajúca o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže byť zamestnaná prácou nadčas len ak s tým súhlasí. Pracovná pohotovosť sa môže s ňou len dohodnúť.

V prípade, že sa pracujúca matka stará o svoje dieťa, ktoré ochorelo, má nárok na dávku sociálneho postenia – ošetrovné (Zákon o sociálnom poistení § 39 – § 43). Ošetrovné sa poskytuje maximálne 10 dní.

Napísala MonYenn