Mzda

Keď sa hovorí o mzde, myslí sa tým predovšetkým peňažné plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi za vykonanú prácu. Mzda však nemusí byť vyplácaná iba v peňažnej forme, ale môže mať aj podobu výrobkov, prác či služieb. Vtedy hovoríme o naturálnej mzde. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať iba so súhlasom zamestnanca. Týmto spôsobom môže byť poskytovaná len časť mzdy, pričom nemôže ísť o minimálnu mzdu.

Nie všetky peňažné plnenia sa považujú za mzdu. Za mzdu sa nepovažujú napríklad

 • náhrady mzdy (za sviatok, dovolenku…),
 • odstupné,
 • odchodné,
 • cestovné náhrady,
 • daňový bonus na dieťa,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti atď.

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Výšku minimálnej mzdy ustanovuje nariadenie vlády na obdobie od januára do decembra príslušného roku.

Mzdové podmienky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve musí byť uvedená suma základnej zložky mzdy, ďalšie zložky plnení, ktoré sú poskytované za prácu a tiež podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

Mzdové podmienky môže zamestnávateľ dohodnúť i s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie. Musí byť vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu.

Mzda sa vypláca v pracovnom čase na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Pri vyúčtovaní je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi písomný doklad, ktorý obsahuje údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o poukazovanie mzdy (celej alebo jej časti) na účet v banke, musí tak však učiniť písomne. Zamestnávateľ je povinný mu vyhovieť.

Zložky mzdy

Mzdové podmienky si zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve. V prvom rade je nutné dohodnúť sa na výške základnej zložky mzdy a pohyblivých zložiek.

 • Základná zložka mzdy – je zložka poskytovaná zamestnancovi podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ide o pevnú zložku, ktorej výšku nie je možné meniť bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 • Pohyblivé zložky mzdy – tiež sa nazývajú aj ako motivačné zložky, pretože ich účelom je motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu, ku kvalitnejšej práci, k čo najlepšiemu plneniu úloh a pod.

Medzi pohyblivé zložky mzdy patria:

 1. Osobné ohodnotenie – býva stanovené na základe splnenia kvalifikačných nárokov zamestnanca na pracovné miesto.
 2. Prémie – poskytujú sa k základnej mzde podľa vopred stanovených ukazovateľov (napr. ekonomických, technických), ktoré je možné merať a hodnotiť a ktorých plnenie zamestnanec ovplyvňuje alebo zaň zodpovedá.
 3. Odmeny – bývajú určené pre zamestnancov, ktorých mzdové zaradenie neumožňuje podstatne ovplyvňovať výkon a výsledky svojej práce alebo sú vyplácané zamestnancom za včasné a kvalitné vykonanie konkrétnej práce a pod.

Do hrubej mzdy zamestnanca sa ďalej započítavajú:

 • Príplatky a mzdové zvýhodnenia – za prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce a pod.
 • Nepeňažný príjem – naturálna mzda vyjadrená v peňažnej hodnote
 • Ostatné zložky – napríklad doplatok do minimálnej mzdy, finančný príspevok na stravu
 • Náhrady za neodpracovaný čas – z dôvodu prekážok na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa ako napr. náhrada za dovolenku, za sviatok, za čas nutný na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia atď.
 • Mimoriadne príjmy – odstupné, odchodné, odmena pri životnom jubileu, cestovné náhrady nad zákon a pod.

Napísala MonYenn

Doplním, že čistá mzda sa dá veľmi rýchlo vypočítať napríklad na internete. Na SME nájdete kalkulačku. Tam si môžete spraviť predstavu, ako veľa váš zamestnávateľ zaplatí ešte skôr, než vy dostanete do ruky či i len cent. Dá sa teda hovoriť, že , ktoré vám zaplatia za prácu je vašim podielom zo zisku, ktorý vygenerovala vaša činnosť. Sú profesie, kde je pomerne neproblematické zistiť, či a ako daný zamestnanec prispel k zisku firmy.

 • Obchodník dojedná nových zákazníkov a vďaka jeho aktivite sa zvýši predaj.
 • Programátor napíše program, ktorý sa dobre predáva a dá sa presne určiť miera zisku.

Naproti tomu sú mnohé zamestania, ktoré sa na tvorbe zisku podieľajú len veľmi nepriamo. Potom je ťažké stanoviť, či sú užitočné, alebo nie.

 • Upratovačka.
 • Asistent.

Takíto zamestnanci môžu prispievať pohode na pracovisku. Odbremenia šikovných a schopných pracovníkov. Ak obchodník vie za hodinu vyjednávania zarobiť firme tisíce eur, bolo by veľmi drahé, ak by si sám musel upratovať kanceláriu. Za rovnakú hodinu totiž upratovačke postačí zaplatiť oveľa menej.

S tým súvisí aj otázka, akú máte šancu, že sa vaše pracovné miesto aj dlhší čas udrží. Odpoveď je veľmi jednoduchá.

 • Patríte medzi tých, čo vedia priamo zjednať príjem väčších obchodov?
 • Viete tvoriť produkty, alebo nápady, ktoré firma úspešne predáva?
 • Dokážete efektívne riešiť problémy a tým zvyšovať produktivitu práce iných?

Potom je jasné, že o vás bude veľký záujem. Každý chce schopných pracantov. Aj vaša mzda potom bude vyššia, než priemer.

 • Pracujete skôr na úrovni menej kvalifikovanej pracovnej sily?
 • Je možné vašu prácu nahradiť strojom?
 • Mohla by firma existovať, keby sa vaša časť práce nevykonávala?

Potom možno máte problém. Práve práce, ktoré nie sú veľmi produktívne sú často prvé “na rane” keď ekonomika krváca. Už niekoľko rokov je tu kríza. Dosť ľudí si požičiava peniaze. To je síce pochopiteľné, ale nie dobré. Zadlženie zhoršuje situáciu. Ak teda nemusíte, radšej sa nepokúšajte žiť na dlh. Uskromníte sa, ako to je len trocha možné. Zakážte si zábavu a radšej sa rýchlo začnite zaoberať tým, ako zvýšiť svoju cenu na pracovnom trhu.

To sa dá dosiahnuť štúdiom. Žiaľ, zvyčajne to nejde rýchlo. Ale aspoň to skúste. Niekedy prečítaním niekoľkých nových odborných kníh začnete o svojom zamestnaní uvažovať celkom inak, ako predtým. Najmä. ak ste v minulosti nemali čas čítať.

Mzdová diskriminácia

Môžeme sa ešte pozrieť na jeden nespravodlivý jav. Zaužívaný je asi na celom svete a hovorí o tom, že máme dosť veľa predsudkov. Diskriminácia býva postavená na základe

 • Pohlavia. Je známe, že ženy za rovnakú prácu často dostanú menej peňazí, ako muži.
 • Rasy. Niektorí zamestnávatelia nedôverujú niektorým etnikám. Alebo je známe, že príslišníci inej rasy majú problém získať si a hneď sa to prejaví nižšími mzdami pre nich.
 • Veku. Aj vek môže byť príčinou diskriminácie. Zamestnávateľ môže tlačiť na nižšiu cenu u mladých, alebo starých ľudí. Jednoducho preto, že vie, že inde by prácu nezohnali.
 • Náboženstva. Sú oblasti, kde príslužnosť k “nesprávnemu” náboženstvu automaticky znamená problémy aj na trhu práce.
 • Fyzickej polohy. Sú regióny (aj krajiny) kde je cena práce veľmi nízka. Firmy sa často sťahujú do oblastí za lacnou pracovnou silou. Aj to je forma diskriminácie.

Jednoducho to, čo dostanete za svoju prácu je vždy vecou dohody. Myslite na to, že čím viac sa bojíte o peniazoch hovoriť, tým viac by ste si asi zaslúžili. Strach požiadať si o vyššie finančné ohodnotenie je vždy signálom, že niečo nie je v poriadku. Buď váš šéf, alebo vaše sebavedomie.

Komentáre k článku: Mzda

 1. jana 17. februára 2011

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, zamestnávateľ ma chce preradiť na nižšiu pracovnú pozíciu kde je aj nižšia mzda môže my siahnuť na plat . Robím tam už 5 rokov a pred dvoma rokmi som šla na nove pracovne miesto nemali sme žiadne konflikty ale môj zamestnávateľ si vybral inú zamestnankyňu s ktorou nie je spokojný. Môže mi niekto poradiť ako neprísť o peniaze ak ma preradí pritom je to veľmi podobná práca , ktorú môžem vykonávať len je tam pomerný platový rozdieľ.

 2. seky 24. mája 2011

  Zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu a diéty za dva mesiace mesiac marec 2011 a mesiac apríl 2011.Ukončenie pracovného pomeru bolo dohodou podla § 60 ku dni 30.04.2011.Ako mam postupovať .Jedna sa o sumu približne 2400 eur.

 3. jarmila 25. októbra 2011

  Dobrý deň chcela by som sa spýtat,10.10.2005 som dostala zmluvu na rok po roku mi ju predlžili na dobu neurčitú no v decembry 2007 som šla na PN a ukončila som ju až v septembry 2008 kde som prešla na materskú dovolenku po pol roku som si dala predlženie na rodičovský príspevok do troch rokov veku dietata a to končí 4.11.2011 mala by som nastúpiť do práce no prestahovali sme sa tak som požiadala o výpoveť podľa§ 60 a zavolali mi že mi to schvália a že mám narok na 43 dní dovolenky no o dva dni mi zavolali že mám nárok už len na 23 dní dovolenky tak sa chcem spýtať či mi to vieťe vypočítať? Ďakujem

 4. KatarínaB. 19. decembra 2011

  mám otázku ohľadne výplatenia čiastky,ktorú som nadobudla odpracovaním v jednej nemenovanej firme,v ktorej som pracovala cez agentúru(pracovnú).
  Odpracovala som si 3 dni a ukončila som pracovný pomer v priebehu 3 mesačnej skúšobnej doby.
  V zmluve ,ktorú som podpísala štýlom,rýchlo to podpíšte(agentúry sa vždy niekam ponáhľajú) som v ten deň zistila,že v zmluve je uvedené,že ak skončím ja pracovný pomer v skúšobnej dobe ,tak mi bude napríklad za celý odpracovaný mesiac vzatý celý mesačný plat(príklad odpracujem 1 mesiac a druhý dám výpoved,tým pádom nedostanem za odrobený mesiac ani cent.
  Je niečo takéto zákonné?..Môžete mi poradiť?
  Dakujem.

 5. veronika nika 16. apríla 2012

  dobry den chcela by som sa spytat s mesacnej mzdy mi splacaju manko vo vyske 230eur na zivobytie mi ostava 93eur , k tomu este som aj v 4 mesiaci tehotenstva a potrebujem peniaze na vybavu pre dieta .chcem sa spyat ci mam pravo na novu dohodu o splacani manka aspon po 100eur budem to splacat dlhsie to som si vedoma ale aspon budem mat tych 200eur na ucte .dakujem

 6. michaela 1. mája 2012

  dobry aj ja mam jednu otazku.v januari 2012 som podpisovala zmluvu o zvysenie zakladnej mzdy na 400€ .v zamestnani pracujem od septembra 2009.a v septembri 2011 som podpisala zmluvu na dobu neurcitu.vyplatu som vzdy mala vyssiu ako zakladnu mzdu.a teraz mi prisla mensia.moze mi dat taku vyplatu zamestnavatel???dakujem

 7. Vanesa 9. mája 2012

  dobry den chcela by som sa spytat aka ma byt moja pracovna doba ak dostavam minimalnu mzdu a po odratani stravnych listkov moj cisty prijem je 250€ ma to byt 7,5hod+30min prestavka na obed alebo 8hod+30min prestavka na obed? Dakujem.

 8. laco 20. septembra 2012

  dobry den.byvaly zamestnavatel mi nechce vyplatit mzdu za 3mesiace.podal som vypoved aj vyzvy na uhradu mzdy.dockal som sa len vyhražok.ako mam dalej postupovat?ake institucie mam navstivit o pomoc?dakujem.

 9. kikus 18. januára 2015

  Dobry den. Minimalna mzda je hruba mzda teda 380 eur. Ak mam podpisanu zmluvu so zamestnavatelom 305 eur zaklad + 50 eur osobne.Ako by mi mal od januara vyplacat zamestnavatel
  mzdu. Zvysit mi zaklad. Pocita sa osobne hodnotenie do minimalnej mzdy? Dakujem.

 10. boženka 11. februára 2015

  Dobry deň, chcela by som vedieť ak pracujem ako neped. zamestnanec, či do hrubej minymalnej mzdy je započitany aj osobny priplatok, alebo minymalna mzda plus osobny priplatok. Od 1.januara 2015 mali mať neped. zamestnanci zvyšeny plat o 1a pol percenta. Ma to byť navyšenie z minym. zakladu 380 eur.

 11. Roman 19. novembra 2015

  Dobrý deň zamestnávateľ mi dal podpisat dodatok k zmluve na hodinu 14 . 20 eur stoho mi viplatil len 3.20eur na hodinu a ešte mi dal aj dijeti na deň 45eur na deň ale nezaopatril mi stravu tiká sa to zahraničia má právo mi stiahnuť to Z tých 1 4 . 20 eur na hod

 12. leo 1. marca 2016

  Dobrý deň chcel by som sa opýtať či do minimálnej mzdy sa rátajú aj prémie .Mam na hodinu mzdu 1.82 a keď som sa ozval ze tato mzda bola v roku 2012 tak mi bolo povedané ze di minimálny sa rátajú aj prémie Ďakujem za odpoved

 13. Zuzana 22. septembra 2016

  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či môžem zarobiť menej ako minimalnu mzdu ak pracujem 7.5 hodiny denne a nie 8 hodín. Dakujem

 14. Anna Králiková 2. novembra 2016

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či bol správny postup mojej nadriadenej, ktorá mi znížila osobný príplatok, bez udania akéhokoľvek dôvodu, neurobila som žiadnu chybu, nemám absencie, nemarodujem a dozvedela som sa to až z výplatnej pásky.Som v kolektíve najstaršia a aj pôvodný plat som dostala podľa odpracovaných rokov a ten mi bol potom rozdelený na zakladný plat a osobný príplatok, z ktorého mi časť zobrala. Je takýto postup v poriadku, nemá byť zamestnanec informovaný o skutočnosti, že mu je krátený osobný príplatok bez akéhokoľvek dôvodu a dá ho niekomu inému? Ďakujem

 15. Ladislav 4. decembra 2016

  ODPRACOVAL SOM 3 DNI NA Zbernom dvore ,ale namel som ešte podpísanú zmluvu,mám nárok na mzdu

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: