Začiatok pracovného pomeru

Pracovný pomer začína dňom, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Obvykle sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na určitej skúšobnej dobe, ktorá môže byť najviac tri mesiace.

Skúšobná doba pokiaľ sa dohodne, musí byť vždy súčasťou pracovnej zmluvy. Skúšobná doba je inštitút, ktorý je prospešný pre obe strany, keďže dáva čas zamestnávateľovi aby zistil, či zamestnanec, ktorého si vybral spĺňa jeho požiadavky a tiež umožňuje zamestnancovi v prípade nespokojnosti s novým zamestnávateľom, hľadať si inú prácu. Ukončiť pracovnú pomer v skúšobnej dobe je jednoduché, zákon pre tento úkon nepredpisuje žiadne špeciálne podmienky.

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je zase povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú a s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať.