Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane sú sumy, o ktoré je možné znížiť si základ dane, z ktorého sa vypočítava daň z príjmov. Týmto spôsobom si daňovník zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov.

Zákon o dani z príjmov hovorí o týchto nezdaniteľných častiach:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si môže uplatniť prakticky každý daňovník. Výnimku tvoria poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku a daňovníci s mimoriadne vysokými príjmami.

Zamestnanec si nezdaniteľnú časť na daňovníka môže uplatňovať mesačne. Aby zamestnávateľ na nezdaniteľnú časť prihliadol pri výpočte mzdy, musí mať zamestnanec podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Na základe toho bude zamestnancovi každý mesiac znížený základ dane a tým bude platiť nižšie preddavky na daň z príjmov, takže dostane viac „na ruku“.

Ak si zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť mesačne, môže tak urobiť jednorázovo za celý rok v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní. Ostatní daňovníci (napr. SZČO) si nezdaniteľnú časť na daňovníka zohľadňujú v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) je možné si uplatniť iba ročne a to v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) si daňovník nemôže uplatniť, ak manželka (manžel) dosahuje príjem vyšší než je suma nezdaniteľnej časti na daňovníka. Rovnako tak nemá nárok, ak jeho základ dane prekročí zákonnom určenú hranicu, čiže má veľmi vysoké príjmy.

Ďalšími nezdaniteľnými časťami základu dane sú:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • finančné prostriedky na účelové sporenie
  • poistné na životné poistenie

Príspevky na sporenie a poistenie je možné si odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, avšak maximálne do výšky danej zákonom o dani z príjmov (t.č. max. 398,33 Eur). Daňovník tak môže učiniť v daňovom priznaní, prípade v ročnom zúčtovaní dane.

Napísala MonYenn (6/2010)