Príplatky a mzdové zvýhodnenia

Príplatky a mzdové zvýhodnenia predstavujú niečo ako „bolestné“ určené pre zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju prácu za sťažených podmienok. Najčastejšie sa pri pohľade na výplatnú pásku možno stretnúť:

Mzda za prácu nadčas – ak zamestnanec vykonáva prácu nad ustanovený týždenný pracovný čas hovoríme o tom, že vykonáva prácu nadčas. Za prácu nadčas mu prislúcha okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie a to minimálne 25% jeho priemerného zárobku. Po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec namiesto mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas čerpať náhradné voľno. Zamestnávateľ sa môže s niektorými zamestnancami dohodnúť, že vo výške mzdy uvedenej v pracovnej zmluve bude už vopred zohľadnená prípadná práca nadčas (max. 150 hodín ročne).

Mzda a náhrada mzdy za sviatok – ak zamestnanec vykonáva prácu vo sviatok, čo je pre iných zamestnancov deň pracovného pokoja, má nárok okrem dosiahnutej mzdy aj na mzdové zvýhodnenie minimálne 50% jeho priemerného zárobku. Prípadne sa môže rozhodnúť pre čerpanie náhradného voľna. S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu – za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. Za prácu v noci prináleží zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – ak sa zamestnanec venuje pracovným povinnostiam v prostredí, v ktorom na neho pôsobia negatívne faktory (chemické, karcinogénne, mutagénne, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk vibrácie a pod.), tak mu popri dosiahnutej mzde patrí aj mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce a to vo výške najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce.

Napísala MonYenn (7/2010)