Zdaňovanie mzdy zamestnanca

Zamestnanec musí zo svojej mzdy, okrem odvodov do poisťovní, odvádzať aj preddavky na daň z príjmu (t.č. 19 %). Preddavok na daň sa vypočítava zo zdaniteľnej mzdy.

Zdaniteľná mzda je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zjednodušene ide o hrubú mzdu zníženú o odvody do poisťovní a o nezdaniteľnú časť.

Hrubá mzda je zvyčajne tvorená zo základnej mzdy, prémií, mzdových príplatkov (za prácu nadčas, v noci, vo sviatok…) a mzdových náhrad (čerpaná dovolenka, návšteva u lekára, sviatok…). Nie všetky príjmy, ktoré sú zahrnuté do mzdy zamestnanca, podliehajú dani z príjmov. Nezdaňujú sa napríklad cestovné náhrady, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, dávky a podpory z ostatných poistení a pod.

Od hrubej mzdy sa pre výpočet preddavkov na daň následne odčítava suma odvádzaného poistného na zdravotné, nemocenské, dôchodkové (starobné a invalidné) poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnávateľ prihliadne pri výpočte mzdy zamestnanca na nezdaniteľnú časť základu dane, ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Každý mesiac sa tak zo mzdy, ktorá podlieha dani z príjmov, odpočíta 1/12 nezdaniteľnej časti na daňovníka určenej zákonom na kalendárny rok a až z výslednej sumy sa vyčísli preddavok na daň z príjmov.

Prostredníctvom vyhlásenia na zdanenie príjmov si uplatňuje zamestnanec aj daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. K tomu je nutné zamestnávateľovi predložiť potrebné doklady ako rodné listy detí, potvrdenie o návšteve školy a pod. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Po ukončení kalendárneho roka môže zamestnanec, ak spĺňa podmienky, požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Inak podáva daňové priznanie na príslušný daňový úrad.

Napísala MonYenn (5/2010)