Minimálne mzdové nároky

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku, ktorý závisí od výšky minimálnej mzdy schválenej vládou a od stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Sumu minimálnej mzdy ustanovuje nariadenie vlády najneskôr do 1.novembra kalendárneho roka, ktorý prechádza roku, na ktorý sa výška minimálnej mzdy schvaľuje. Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na obdobie od 1.januára do 31.decembra príslušného roku a to v eurách za mesiac – ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a v eurách za hodinu – ak ide o zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou, pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

Suma minimálnej mzdy určená nariadením vlády je minimálnym mzdovým nárokom platným pre prvý stupeň náročnosti práce. Pre ďalšie stupne náročnosti práce je minimálna mzda vyššia a je násobkom minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy.

Stupňov náročnosti práce je 6 a prislúchajú im tieto koeficienty:

  1. 1,0
  2. 1,2
  3. 1,4
  4. 1,6
  5. 1,8
  6. 2,0

Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti a to v závislosti od charakteristiky stupňov, ktoré upravuje zákon v prílohe k Zákonníku práce.

Prvý stupeň je napríklad charakterizovaný ako výkon pomocných, prípravných, manipulačných prác podľa presných postupov. Šiesty stupeň je charakterizovaný ako tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom, s nešpecifikovanými výstupmi a s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami.

Z uvedeného vyplýva, že napríklad minimálna mzda upratovačky je nižšia než minimálna mzda účtovníčky a minimálna mzda účtovníčky je nižšia než minimálna mzda pracovníka v riadiacej funkcii.

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku.

Napísala MonYenn (4/2010)