Výpoveď z organizačných dôvodov a odstupné

Novela Zákonníka práce účinná od 1. Júla 2003 zmenila radikálne právnu úpravu odstupného v neprospech zamestnanca. V minulosti platila v prípadoch organizačných zmien trojmesačná výpovedná doba plus minimálne dvojmesačné odstupné. Dnes je to inak. Máte dve možnosti:

1. Zamestnávateľ vám dá výpoveď, plynie výpovedná doba (dvoj alebo trojmesačná, ak ste u toho zamestnávateľa pracovali minimálne päť rokov) – musíte pracovať a za to dostanete mzdu (odstupné už nie)

2. Uzatvoríte so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov k určitému termínu pred začatím plynutia výpovednej doby – v tom prípade vám musí zamestnávateľ vyplatiť odstupné -dvojmesačné, alebo trojmesačné, ak ste uňho pracovali minimálne 5 rokov. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a jedno vyhotovenie vám zamestnávateľ musí vydať. Pri uzatváraní takejto dohody si dajte pozor najmä na to

  • aby bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, (buď § 63, ods. 1 písm. a/ alebo § 63, ods. 1 písm. b/ ZP,
  • aby tam bolo uvedené koľko mesačné odstupné vám zamestnávateľ vyplatí, prípadne aj jeho celková výška
  • a samozrejme dátum, kedy sa pracovný pomer končí.

Tu ešte treba zdôrazniť, že ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, zamestnávateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť.

Zamestnanec sa môže rozhodnúť medzi odstupným a výpovednou dobou (teda medzi dohodou o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov, alebo výpoveďou pre tie isté dôvody).
Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, pokiaľ sa však nedohodne s odchádzajúcim zamestnancom inak.

Toto sú zákonné nároky, ktoré zaručuje Zákonník práce. Avšak zamestnávateľ môže mať túto problematiku riešenú aj nadštandardne, výhodnejšie a v prospech zamestnancov v kolektívnej zmluve, prípadne aj v pracovných zmluvách, v takom prípade sa treba riadiť týmito pravidlami.