Poistenie a podpora v nezamestnanosti

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec vykonávajúci zárobkovú činnosť, ktorý pracuje na území SR, prípadne mimo územia SR počas obdobia určeného zamestnávateľom (ak zákon neustanovuje inak). Osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl v období odbornej praxe, ale i napríklad samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistené v nezamestnanosti, ale môžu sa poistiť dobrovoľne. Poistenie v nezamestnanosti sa vôbec nevzťahuje napríklad na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody alebo na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok.

Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ktorý:

  • bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky
  • po skončení pracovného pomeru na určitú dobu bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, najmenej dva roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca
  • po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nevnikol mu nárok na výsluhový dôchodok a bol poistený najmenej tri roky v posledných štyroch rokoch.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na podporu vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Napísala MonYenn (3/2011)