Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok

Práca a rodičovský príspevok – toto je nová verzia článku z roku 2012.

Ahojte maminy,mnakoľko zákony sa často menia, je dobré mať vždy po ruke tie najnovšie informácie. Aj rodičovský príspevok prešiel dosť zásadnými obmenami. Nie je sú to síce horúce novinky, ale…

Veľa mamičiek stále nevie, že popri poberaní rodičovského príspevku môžu pracovať. Je jedno, či je to práca na dohodu, zamestnanecký pomer, alebo brigáda… Ohraničená nie je ani výška príjmu.

Ako nájsť zmenu v zákone

Pre bežného smrteľníka je hľadanie zmien v zákone väčšinou dosť náročné. Napríklad v prípade zmeny týkajúcej sa možnosti pracovať ide len o vyškrtnutie jedného slova. Vo vete: „rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej (osobnej) starostlivosti o dieťa.“, bolo odstránené slovo „osobná“.

Predtým zákon vyžadoval vašu osobnú starostlivosť o dieťa. Teraz je na len vás ako dieťatku zabezpečíte „riadnu“ starostlivosť.

Výška rodičovského príspevku

Ďalšia zmena sa týka mamičiek, ktoré ešte stihli poberanie rodičovského v dvoch výškach. Tie mali poberať sumu 256 Eur do dovŕšenia dvoch rokov dieťaťa. Nový zákon /od 1.1.2011/ túto dobu skrátil na 20 mesiacov.

Maminy, ktoré teraz nastupujú na rodičovskú dovolenku, poberajú jednotnú sumu /od 1.1.2012 je to 194,70 Eur/.

Pracujem a dieťa je v jasliach, škôlke, u opatrovateľky…

Ak pracujete a dieťatko dáte napr. do jasiel, môžete si namiesto rodičovského príspevku uplatniť príspevok na starostlivosť.
Oplatí sa to vtedy, keď za starostlivosť o dieťa platíte viac ako spomínaných 197 eur.

Príspevok na starostlivosť je určený na preplatenie nákladov spojených so starostlivosťou o dieťa do troch rokov. Maximálne však do výšky 230 Eur. Pri jeho vybavovaní je vždy dobré dopredu si zavolať na úrad čo všetko budete potrebovať. Nakoľko je hradený z európskych fondov, podmienok a dokladov je o čosi viac ako pri bežnom rodičovskom príspevku.

Pozor! Ak si chcete uplatniť príspevok na starostlivosť, treba pred tým požiadať o odňatie rodičovského príspevku:) Všetko vybavíte ho na úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Martina

—–

Koniec nového textu. Nasleduje staršia verzia, mnohé veci už neplatia.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do 3 rokov veku dieťaťa (do 6 rokov veku ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť). Rodičovská dovolenka spravidla nasleduje po materskej dovolenke a poskytuje sa v rozsahu, o aký rodič požiada. Počas rodičovskej dovolenky poberá oprávnená osoba rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch (šiestich) rokov veku. Oprávnenou osobou, ktorá si môže nárokovať na rodičovský príspevok, je rodič dieťaťa, manžel/-ka rodiča dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok:

1. Riadna starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku (do 6 rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom)

Pod riadnou starostlivosťou sa rozumie osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme fyzického a psychického vývinu dieťaťa. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj keď je napríklad dieťa zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, keď dieťa navštevuje na max. 4 hodiny denne materskú školu a to v prípade ak ide o dieťa alebo o rodičov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak rodič počas štúdia zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhým rodičom alebo inou osobou.

2. Trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR (cudzinci – prechodný pobyt na území SR)

3. Nevykonávanie zárobkovej činnosti

Pod zárobkovou činnosťou sa rozumie v prvom rade činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Za zárobkovú činnosť sa však považuje aj vyplácanie napríklad nemocenského alebo ošetrovného. Rodičovi nárok na rodičovský príspevok nevzniká ak má nárok na materské (či obdobnú dávku v cudzine) alebo sa mu poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa.

Nárok na rodičovský príspevok si oprávnená osoba uplatní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého bydliska (cudzinec – podľa miesta prechodného pobytu) a to podaním žiadosti o rodičovský príspevok. Podľa zákona platného od 1.1.2010 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch rozdielnych sumách. Na vyššiu sumu má nárok oprávnená osoba do dvoch rokoch veku dieťaťa, ak poberala materské alebo bola v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistená minimálne 270 dní.

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď boli podmienky splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Vypláca sa mesačne pozadu. Sumy rodičovského príspevku každoročne ustanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Napísala MonYenn (2010)