Ako sa zaevidovať na úrade práce

Evidenciu uchádzačov o zamestnanie vedie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely sprostredkovania zamestnania. Požiadať o sprostredkovanie zamestnania príslušný úrad práce môže každý občan, ktorý hľadá zamestnanie, nie je to však jeho povinnosťou. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné žiadať osobe podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa trvalého pobytu. Formulár žiadosti poskytuje úrad práce. Do žiadosti treba okrem osobných údajov uviesť i informácie o kvalifikácii, odborných zručnostiach, druhu doteraz vykonávanej práce , napísať o akú prácu má uchádzač záujem a pod.

Uchádzač o zamestnanie musí popri žiadosti predložiť platný občiansky preukaz a ďalšie doklady, ktoré závisia od toho, aký status zaujímal pred tým, než sa rozhodol požiadať o zaradenie do evidencie. Napríklad ak bol uchádzač predtým zamestnaný, predloží doklad o ukončení pracovného pomeru, ak študoval, tak predloží doklad o ukončení školy a pod.

Do evidencie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie
  • je dočasne práceneschopný
  • má nárok na materské
  • má priznaný starobný dôchodok
  • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie (napr. z dôvodu vykonávania práce bez pracovného pomeru, neoznámenia nástupu do zamestnania…)
  • prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok pred uplynutím zákonnej lehoty

Ak uchádzač o zamestnanie požiada o zaradenie do evidencie do siedmych kalendárnych dní odo dňa, kedy sa stal nezamestnaným (napr. sedem dní od skončenia zamestnania, ukončenia školy, skončenia rodičovskej dovolenky a pod.), bude zaradený do evidencie hneď od prvého dňa nezamestnanosti. V inom prípade bude zaradený do evidencie odo dňa podania žiadosti.

Napísala MonYenn (3/2011)