Sprievodný list k CV

Ku životopisu je potrebné priložiť aj sprievodný list. V ňom napíšete to, čo sa do CV písať nezvykne. Hlavná úloha, akú sprievodný list k CV má, je informácia o akú prácu máte záujem, prípadne prečo sa zaujímate práve o prácu v tejto firme.

Sprievodný list k CV musí jasne hovoriť o tom, prečo by ste pre firmu boli práve vy prínosom. Mali by ste ho napísať "lákavo", aby personalista začal byť na vás tak trochu zvedavý a pozval vás na osobný pohovor. Práve tu je miesto na napísanie vecí, ktoré do CV nepatria. Napríklad prečo ste teraz bez práce, prečo chcete meniť zamestnanie, či smer svojej kariéry. Ak váš profesijný cieľ vyžaduje dlhší popis, než dva – tri riadky, rozveďte ho v sprievodnom liste. V sprievodnom liste napíšte, prečo sa o pracovnú pozíciu zaujímate – napríklad že reagujete na inzerát uverejnený v novinách. Alebo ak posielate CV "naslepo" firmám, ktoré by mohli v budúcnosti hľadať pracovníka s vašou kvalifikáciou, ponúknite svoj záujem o osobné stretnutie.

Sprievodný list by mal obsahovať najviac jednu stránku textu. V prípade, že to posielate e-mailom, sprievodný list nech tvorí obsah e-mailu a CV prílohu. Ak je sprievodný list v e-maili, môže mať len niekoľko riadkov.

Formát sprievodného listu musí mať parametre, aké sú zaužívané v bežnej firemnej korešpondencii. Úplne vylúčte frázy, okázalé prejavy úcty, pochlebovania. Žiadne slovné "ornamenty". Píšte stručne, vecne. Nevnášajte do listu emócie, nepokúšajte sa nikomu lichotiť.

Nepripravte si jeden sprievodný list pre viacerých adresátov. Pre každého adresáta píšte list osobitne, primerane jeho záujmom, alebo možnostiam.

Neposielajte sprievodný list s CV firme, a v nej anonymnej osobe. Ak nereagujete na inzerát, kde je uvedený len neosobný kontakt, zistite si meno personalistu, alebo človeka na pozícii, v ktorej ovplyvňuje výber nových pracovníkov. Ak skúšate šťastie "naslepo" a posielate svoje CV mnohým firmám naraz, počítajte s tým, že personalisti z konkurenčných firiem sa navzájom môžu poznať. Pomáhajú si navzájom.

Neuvádzajte svoju predstavu o plate, ak list adresujete konkrétnej firme. No ak ho posielate do personálnej agentúry, potom svoju predstavu o plate napíšte..

Neštylizujte sa do skromnej a poníženej pozície. V bežnom živote je dobré voliť opatrné formulácie typu "možno by som ti mohol skúsiť pomôcť", aby ste človeka voči sebe nepopudili. No v obchodnom styku používajte krátke, sebavedomé tvrdenia: "viem pomôcť". Nepíšte teda "azda by som mohol prispieť ako manažér" ale "ako manažér prispejem". Tým budete vyvolávať dojem sebavedomého človeka, ktorý má znalosti a je si vedomý svojej ceny. Vyvoláte tak dojem vašej cieľavedomosti. Nikto do práce nehľadá skromne ponížených utiahnutých a neistých ľudí.

Aby však vaše suverénne sebahodnotenie neznelo príliš ako samochvála, môžete svoje výroky zmierniť. Nechajte ich vysloviť niekomu inému. To dosiahnete:

  • tak, že predložíte skutočné výsledky (dôkaz oprávnenosti sebavedomého vyhlásenia). Nepíšte teda "som dobrý predajca", ale "zvýšil som firme podiel na trhu predaja o 200%".
  • alebo citáciou referencie ("podľa vedenia v minulom zamestnaní som bol…"). Nepíšte teda "som manažér" ale "vedenie ma oceňovalo pre manažérske vlastnosti".

Sprievodný list – šablóna

  • Meno, komu je list adresovaný, nie len firma a adresa.
  • Dátum
  • Oslovenie
  • Úvod listu – čo chcete. Žiadne frázy, ktorými prejavíte zdvorilosť, prejdite rovno k veci. O akú pozíciu máte záujem. Konkrétne. Neponúkajte "môžem pracovať na pozícii, akú práve máte voľnú".
  • Objasnenie prečo to chcete. Naznačte v čom sa vyznáte, v čom môžete byť firme užitoční a čím to môžete podložiť. Uveďte napríklad doterajšie svoje úspechy a že podobné výsledky chcete dosiahnuť aj v novej práci. Môžete spomenúť nielen to, čím by ste boli pre firmu zaujímavý, ale aj svoje motívy, prečo vás zaujíma práve práca v tejto firme. Aj tu platí – stručne. Krátke, vecné vety, nie viac ako 10 až 14 slov vo vete. Každá veta sa dá skrátiť.
  • Záver – požiadajte o osobný rozhovor a uveďte spôsob, akým vás firma môže kontaktovať (telefón, e-mail). Neuvádzajte však e-mail, ak ho kontrolujete len občas! Nepôsobí dobre, ak uvediete e-mailovú adresu anonymných a bezplatných služieb. Ak máte ukážky z doterajšej svojej činnosti, ponúknite, že ich na rozhovor prinesiete.
  • Napíšte svoje meno (rovnakým písmom, ako text listu) a podpíšte sa rukou.