Práca v členských štátoch EÚ

Práca v EÚ (Európskej únnii) je čoraz bežnejším javom. Tí skôr narodení si ešte pamätajú, že ešte celkom nedávno bola Európa pre väčšinu z nás celkom nedostupná. Európska únia sa zjednocovala a my sme boli od nej odrezaní. Prešlo pár rokov. Máme jednotnú menu a voľný pohyb po Európe. Je celkom logické, že čoraz viac ľudí zaujíma práca v EÚ. Skúsme sa preto pozrieť na to, aké sú podmienky práce v EÚ.

Ak si hľadáte prácu v inom členskom štáte EÚ, môžete sa poradiť so zamestnaneckými službami vo svojej domovskej krajine alebo v krajine, v ktorej chcete pracovať. Tieto strediská, ktoré zväčša majú špecializovaný personál označovaný ako „Eures-poradcovia“, sú prepojené tak, že vytvárajú sieť nazývanú EURES (EURopean Employment Services – Európske zamestnanecké služby).

Euro-poradcovia dokážu poradiť a pomôcť firmám hľadajúcim pracovníkov z ostatných členských štátov, ako aj ľuďom hľadajúcim prácu v inom členskom štáte. Majú stále spojenie so službami EURES v ostatných členských štátoch a takisto majú trvalý prístup do dvoch databáz. Jedna databáza obsahuje podrobné údaje o ponukách práce zo všetkých členských štátov Európskej únie a v Nórsku a na Islande. Druhá databáza poskytuje informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto 17 krajinách a uvádza profil trendov na každom regionálnom trhu práce.

Aké máte práva keď pracujete v EÚ?

V prvom rade máte nárok na to, aby ste boli prijatí do práce v EÚ za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci krajiny, kde si hľadáte prácu, a nesmie sa od vás vyžadovať, aby ste spĺňali nejaké dodatočné požiadavky. V prípade potreby môžete využiť aj rovnaké prednostné zaobchádzanie ohľadom prístupu k zamestnaniu.

To znamená, že sa môžete hlásiť na každé voľné miesto inzerované v krajine EÚ. Isté miesta v štátnej správe však môžu byť vyhradené pre štátnych príslušníkov konkrétnej krajiny, ak dané pracovné zaradenie zahŕňa ochranu verejného poriadku alebo záujmy štátu (napr. v ozbrojených silách, polícii, v súdnictve, daňovej správe, v diplomatických službách a pod.)

Všetci štátni príslušníci EÚ majú okrem pracovných miest v súkromnom sektore k dispozícii aj väčšinu miest v štátnom sektore v oblasti zdravotníctva, školstva a verejných služieb, akými sú napríklad plynárne a elektrárne, pošta a telekomunikácie, televízne a rozhlasové vysielanie, verejná doprava a pod.

Právo na prístup k zamestnaniu v inom členskom štáte EÚ však môže podliehať prechodným ustanoveniam dohodnutým pri nedávnom rozšírení EÚ, kde si niektoré krajiny vyhradili lehoty, do ktorých nemusia úplne otvoriť pracovný trh občanom z novoprijatých krajín EÚ. Tieto opatrenia sú istým vyjadrením nedôvery, či obáv jednotlivých štátov, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu práce po zrušení hraníc.

Podmienky odbornej kvalifikácie

Platí základná zásada, že ak vo svojej domovskej krajine máte kvalifikáciu pre výkon určitého typu práce, ste kvalifikovaní túto prácu vykonávať v ktoromkoľvek ďalšom štáte EÚ.

V praxi sa táto zásada nemusí uplatňovať ľahko, pretože na prístup k istým druhom zamestnaneckých miest alebo slobodných povolaní, tzv. regulovaným profesiám, môže hostiteľská krajina vyžadovať stanovené diplomy, tituly, vysvedčenia alebo iné kvalifikácie. Medzi prípravou poskytovanou v jednotlivých krajinách a udeľovanými diplomami môžu byť značné rozdiely, čo vedie k tomu, že danú prípravu a schopnosti je ťažko uznať v plnom rozsahu.

Únia preto vytvorila systémy uznávania diplomov a prípravy, ktoré umožňujú plne využiť svoju odbornú prípravu a schopnosti aj v inom štáte EÚ. Uznávanie odborných kvalifikácií upravuje Smernica EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Môžete vykonávať svoju prácu v EÚ?

To, či môžete pracovať v iných členských štátoch EÚ vo svojom odbore a za akých podmienok závisí jednak od krajiny, v ktorej sa rozhodnete pracovať a jednak od druhu práce, ktorú chcete vykonávať. Môžete patriť do jednej z dvoch skupín:

 • vaše povolanie nie je regulované, preto nepotrebujete uznanie kvalifikácie, a nič vám z právneho hľadiska nemôže na základe odbornej prípravy a kvalifikácie zabrániť do tejto krajiny odísť a pracovať tam.
 • vaše povolanie je regulované.

Pokiaľ vykonávate prácu resp. povolanie, ktoré je regulované, môžu nastať tieto prípady:

 • kvalifikácia potrebná pre vaše povolanie je koordinovaná na európskej úrovni (lekár, všeobecná sestra, zubný lekár, pôrodná asistentka, veterinárny lekár, farmaceut alebo architekt) a v tomto prípade sa vaša národná kvalifikácia v zásade uznáva automaticky, čo vám umožňuje vykonávať túto prácu v ktoromkoľvek štáte EÚ
 • ak v členskom štáte vykonávate právnickú činnosť, služby môžete príležitostne poskytovať aj v inom členskom štáte na základe svojho profesijného titulu z domovskej krajiny bez potreby predchádzajúceho uznania svojej kvalifikácie.
 • v prípade iných regulovaných povolaní (strojár, psychológ atď.) musíte v danom štáte požiadať o uznanie svojej kvalifikácie. Ak sa vaša príprava z hľadiska trvania alebo obsahu značne líši od prípravy poskytovanej v hostiteľskom štáte, úrady môžu vyžadovať buď dôkaz o dodatočnej odbornej praxi, adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti.
 • krajina, v ktorej chcete pracovať, môže vyžadovať osobitnú kvalifikáciu pre prácu kaderníka, stavebného robotníka, poisťovacieho agenta alebo brokera či obchodníka. V takom prípade musíte iba preukázať, že ste svoje povolanie vykonávali ako samostatne zárobkovo činná osoba po dobu určenú daným členským štátom (obvykle 5 alebo 6 rokov)

Ako dlho si môžete hľadať prácu v štátoch EÚ?

Pokiaľ nevyužijete ponuku domácich alebo zahraničných pracovných agentúr a rozhodnete sa hľadať si prácu priamo v zahraničí, musíte rátať s určitým obmedzením pre povolenú dĺžku pobytu. Pokiaľ chcete v zahraničí pracovať legálne a na základe toho využívať všetky zamestnanecké a sociálne výhody, ktoré daná krajina poskytuje, odporúčame vám dodržiavať isté pravidlá.

Pokiaľ sa teda vyberiete do niektorého z členských štátov EÚ a ešte zamestnanie nemáte, máte právo v tomto štáte žiť po „primeranú dobu“, aby ste si našli prácu. Keďže neexistuje ustanovenie na úrovni EÚ, ktoré by definovalo „primeranú dobu“, väčšina členských štátov v súčasnosti za ňu považuje šesť mesiacov, hoci v niektorých členských štátoch sú to stále len tri mesiace.

Odporúčame preveriť si skutočnú situáciu v členskom štáte, v ktorom si hľadáte prácu. Pobyt si však môžete predĺžiť, ak budete môcť preukázať, že si skutočne stále hľadáte prácu a že máte reálne šance si ju aj nájsť (napríklad po pohovoroch alebo skúškach, ktoré ešte musíte absolvovať). Pri hľadaní vám pomôže, ak sa zaregistrujete v službách zamestnanosti podľa svojho výberu, pričom nemusíte spĺňať žiadne požiadavky na pobyt, a tieto služby vám pri hľadaní práce poskytnú rovnakú pomoc ako štátnym príslušníkom danej krajiny.

Pobyt v zahraničí v prípade straty práce

Ak ste pracovali v inej krajine EÚ, máte nárok v nej legálne zostať len v prípade, ak spĺňate jednu z nasledujúcich podmienok:

 • dosiahli ste dôchodkový alebo preddôchodkový vek a v hostiteľskom členskom štáte ste žili nepretržite po viac ako tri roky a po dobu posledných 12 mesiacov ste tam pracovali
 • ste trvalo práceneschopní z dôvodu úrazu, ktorý ste utrpeli počas svojho produktívneho veku. V tomto prípade môžete ostať, ak ste v tejto krajine žili a boli zamestnaní po dobu najmenej dvoch roky pred stratou pracovnej schopnosti.

Vaši rodinní príslušníci, ktorí žijú v krajine, majú taktiež právo ostať, a to dokonca aj po vašej smrti. Ak zomriete pred uplatnením práva ostať v hostiteľskej krajine, členovia vašej rodiny v nej môžu i naďalej ostať, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • v danej krajine ste pracovali a žili viac ako 2 roky
 • smrť bola spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
 • manžel/manželka je pôvodom z hostiteľskej krajiny a svoju štátnu príslušnosť stratil/a jedine sobášom s vami

Odchod za prácou do zahraničia

Ak ste si našli platenú prácu v akejkoľvek krajine EÚ, máte právo opustiť svoju vlastnú krajinu bez potreby vybavovať nejaké zvláštne formality. Potrebujete jedine platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Toto právo môže byť obmedzené jedine zo závažných dôvodov súvisiacich s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo verejným zdravím.

Jediné obmedzenie, s ktorým sa môžete stretnúť je uplatňovanie prechodných ustanovení pri voľnom pohybe osôb jednotlivých členských štátov EÚ. To znamená, že niektoré členské štáty si uplatnili právo na určitý čas obmedziť občanov iných členských štátov, a teda neumožní pracovať niektorým typom povolaní.

Sloboda pohybu pri hľadaní práce v EÚ

V súlade s novou smernicou o voľnom pohybe osôb z roku 2004 sa redukujú administratívne formality. Občania EÚ už nemusia získať povolenie na pobyt v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavajú a v ktorom chcú pracovať. Bude postačovať jednoduchá registrácia na príslušnom úrade, a aj toto sa navyše bude vyžadovať len vtedy, ak to hostiteľský členský štát bude považovať za potrebné.

V smernici je zachovaná požiadavka, že občania EÚ musia pracovať alebo disponovať dostatočnými prostriedkami, aby si mohli zriadiť pobyt v inom členskom štáte. Avšak po piatich rokoch neprerušovaného pobytu občania Únie a ich rodinní príslušníci nadobudnú trvalé právo na pobyt, ktoré už nebude ničím podmienené. Toto trvalé právo bude jednoznačným vyjadrením európskeho občianstva, čo občanom EÚ, ktorí si vytvorili pevné väzby na členský štát pobytu, umožňuje využívať silnejšie práva.

Smernica chce uľahčiť aj pohyb rodinných príslušníkov a tým aj proces hľadania si práce. Smernica zaručuje značné oslabenie možností vyhostiť občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nadobudli právo na trvalý pobyt v hostiteľskom členskom štáte, a rozsiahlejšiu ochranu občanov EÚ, ktorí majú pevné väzby v hostiteľskom členskom štáte, ako aj ochranu maloletých.

Aké máte práva pri práci v krajinách EÚ

Čo sa týka mzdy, výpovede a opätovného zaradenia do pracovného procesu, ako aj opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, podliehate rovnakým pracovným podmienkam ako občania krajiny, kde pracujete. Rovnako ako na štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny sa aj na vás vzťahuje aj zásada rovnakých príležitostí pred mužov a ženy, čo sa týka zamestnania, mzdy, odbornej prípravy, povýšenia, pracovných podmienok a sociálneho zabezpečenia.

Máte právo vstúpiť do odborov podľa vlastného výberu a uplatňovať svoje odborové práva za rovnakých podmienok ako domáci zamestnanci. Môžete teda voliť vo voľbách odborových zástupcov ako aj v nich kandidovať, Ak vás zvolia sa predstaviteľa odborov, máte rovnaké práva a výsady ako predstavitelia, ktorí sú občanmi krajiny, v ktorej ste zamestnaní.

Čo sa týka sociálneho poistenia, spravidla ste poistení v krajine, kde pracujete. Vy a za istých podmienok aj vaša rodina máte nárok na rovnaké sociálne dávky, ako majú štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Tieto nároky zahŕňajú nemocenské a materské dávky (príspevky na zdravotnú starostlivosť a finančné príspevky), invalidný, starobný a vdovský dôchodok, náhrady za pracovný úraz, chorobu z povolania, úmrtie, podporu v nezamestnanosti a rovnako aj rodinné prídavky. Musíte však platiť aj rovnaké odvody.

Predpisy Spoločenstva sa nevzťahujú na sociálnu výpomoc, nepovinné doplnkové dôchodky a dôchodky za predčasný odchod do dôchodku.

Dávky sociálnej pomoci pri práci v EÚ

Vy a vaša rodina máte nárok na rovnaké dávky sociálnej výpomoci, ako majú občania krajiny, v ktorej ste zamestnaní, a to hneď, ako začnete v tejto krajine pracovať. Z prijímania tejto podpory vás nemôžu vylúčiť z dôvodu národnosti, kvôli miestu pobytu alebo z akéhokoľvek iného diskriminačného dôvodu.

Ak teda krajina zamestnania poskytuje svojim občanom bezúrokové pôžičky pri narodení dieťaťa alebo svojim štátnym príslušníkom zaručuje minimálny príjem, vy tiež máte nárok na tieto výhody. Takisto máte rovnaké práva ako občania krajiny zamestnania, pokiaľ ide o ubytovanie (napríklad prístup k bytom udeľovaným miestnym úradom). Keďže sociálne výhody ustanovuje každý členský štát individuálne, v každej krajine sú iné. Preto by ste sa mali prihlásiť na miestnom úrade krajiny, kde pracujete, ktorý vám podá presné informácie o sociálnych výhodách poskytovaných v danej krajine.

Vezmite si rodinu so sebou

Vaši rodinní príslušníci, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, majú právo sprevádzať vás alebo prísť za vami do krajiny, kde pracujete. Rodina je definovaná ako manžel/manželka a deti do 21 rokov (alebo staršie, ak ich vyživujete), ako aj vaši rodičia a rodičia manžela/manželky, ak ich tiež vyživujete. Pokiaľ ide o ostatných členov rodiny, krajina, kde pracujete, je povinná „priaznivo posúdiť“ ich žiadosti, aby za vami mohli pricestovať.

Sprevádzajúci rodinní príslušníci dostanú kartu pobytu alebo doklad, ktorý má rovnakú platnosť ako váš. Manžel/manželka a deti majú tiež právo bez obmedzenia pracovať v krajine, kde ste zamestnaní, pokiaľ chcú.

Rodinní príslušníci majú právo na prístup ku všeobecnému a odbornému vzdelaniu dostupnému v krajine, kde pracujete. Vaše deti majú tiež právo využívať rovnaké vzdelávacie granty, ktoré sú dostupné pre ostatné deti v danej krajine

Krajina kde pracujete môže od členov vašej rodiny, ktorí pochádzajú z nečlenskej krajiny EÚ, vyžadovať, aby sa preukázali vstupnými vízami. Tieto víza s minimom formalít a bezplatne udelia príslušné konzulárne úrady.

Pracovník vyslaný do iného členského štátu EÚ

Práca v EÚ sa vás môže dotknúť aj tak, že zahraničný firma, v ktorej pracujete sa rozhodne vyslať vás nejaký čas do krajiny, v ktorej má obchodné zastúpenie alebo materskú firmu. V tomto prípade budete tzv. „vyslaný“ pracovník, to znamená, že po istú vymedzenú dobu budete na žiadosť zamestnávateľa pracovať v inom členskom štáte, než v ktorom bežne pracujete. Táto skutočnosť vám zaručuje určité osobitné práva.

Ak budete vyslaný na dobu dlhšiu ako jeden mesiac, zamestnávateľ vás musí písomne pred odchodom informovať o plate a pracovných podmienkach počas pobytu v zahraničí.

Obvykle patríte aj naďalej do systému sociálneho zabezpečenia v krajine svojho pôvodu Čo sa týka zdanenia príjmov, daňové dohovory uzavreté medzi členskými štátmi EÚ vo všeobecnosti ustanovujú, že plat vyslaných pracovníkov sa za istých veľmi konkrétnych podmienok môže aj naďalej zdaňovať v štáte, kde bežne žijú. Jednou z týchto podmienok je, aby doba, ktorú pracovník strávi v členskom štáte, do ktorého bol vyslaný, nepresiahla 183 dní v období 12 mesiacov.

Ďalšou podmienkou je, aby odmenu vyplácanú pracovníkovi neplatil ani neznášal zamestnávateľ s pobytom v hostiteľskom štáte ani zamestnávatelia s trvalým sídlom v hostiteľskom štáte.

Pracovný pobyt v zahraničí

Pracovný pobyt v zahraničí závisí od druhu práce a času, na ktorý pracovný pomer uzavriete. Vybrať si môžete buď prácu s celoročnou prevádzkou alebo sezónne práce. Celoročné práce sú obvykle práce vo výrobe, kde pracovný výkon nezávisí od počasia alebo ročného obdobie. Opakom sú sezónne práce, ktoré sa orientujú väčšinou na letné mesiace. Sú to predovšetkým sezónne zberačské práce, či poľnohospodárske práce.

Nevýhodou sezónnych prác je ich závislosť na počasí. Vždy je tu riziko, že z dvoch mesiacov bude mesiac pršať a vy miniete na ubytovanie a stravu viac ako zarobíte.

V prípade, ak plánujete stráviť v zahraničí dlhší čas, odporúčame vám zriadiť si účet v domácej banke. Má to viacero výhod. Jednak zabezpečíte ochranu vašim ťažko zarobeným peniazom a uľahčíte si tiež prevod peňazí na domáci účet, prípadne môžete posielať peniaze priebežne domov rodine bez akýchkoľvek komplikácií. Urobte si však prehľad bankových poplatkov, ktoré sa môžu v závislosti od podmienok bánk výrazne líšiť.