Materské

Materské je dávkou nemocenského poistenia a poskytuje sa z dôvodu tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa.

Nárok na materské má:

a) zamestnanec

b) povinne nemocensky poistená SZČO

c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba

d) fyzická osoba po skončení nemocenského poistenia ak:

– jej vznikol nárok na materské počas trvania nároku na nemocenskú dávku

– sa nachádza v ochrannej lehote

Ochranná lehota je 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade ak žene zaniklo nemocenské poistenie počas tehotenstva, ochranná lehota je 6 mesiacov.

Ďalšou podmienkou na uplatnenie si nároku na materské je, aby poistenkyňa (poistenec) bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti) nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Z toho vyplýva, že pri reťazových pôrodoch má žena, po splnení ostatných podmienok, v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o ďalšie dieťa opäť nárok na materské.

Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaných dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa a ak porodila skôr, tak odo dňa pôrodu. Iný poistenec (otec dieťaťa, manžel matky, fyzická osoba nahrádzajúca starostlivosť rodičov…) má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti.

Nárok na materské zaniká žene, ktorá porodila a stará sa o dieťa, po uplynutí 28 týždňa od vzniku nároku na materské (po uplynutí 37 týždňa, ak sa stará o dve alebo viac detí alebo ide o osamelú matku). Inému poistencovi zaniká nárok na materské po uplynutí 22 týždňa od vzniku nároku, najdlhšie do dovŕšenia 8 mesiacov veku dieťaťa.

Nárok na materské je potrebné si uplatniť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. K tomu je nutné vyplniť „Žiadosť o materské“, ktorú potvrdí lekár (gynekológ) a uvedie tam dátum nástupu na materskú dovolenku.

Výška materského je od prvého dňa 55 % denného vymeriavacieho základu (príp. pravdepodobného DVZ). Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, kedy vznikol nárok na materské) a počtu dní rozhodujúceho obdobia (bližšie Zákon o sociálnom poistení). Ak je výška materského nižšia než výška rodičovského príspevku, má rodič nárok na doplatok rozdielu v podobe rodičovského príspevku.

Materské sa poskytuje za kalendárne dni len jednému poistencovi a vypláca sa mesačne pozadu.

Napísala MonYenn (2009)

Komentáre k článku: Materské

  1. Anna 30. októbra 2013

    Zdravím

    Mám otázku: Moja dcéra je SZČO momentálne na materskej. Chcela by ale nastúpiť a ísť pracovať. Ja som momentálne bez práce a dosť ťažko sa mi hľadá v mojom veku. Ako je to s opatrovaním dieťaťa-vnučky( má 4 mesiace), keby som ostala pri nej ja? Prišla by dcéra o ten príspevok od štátu?

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: