Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je jednorazový paušálny príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti a poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude miesto prevádzky živnosti žiadateľa.

O príspevok môže požiadať len uchádzač o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne 3 mesiace. O príspevok musí požiadať písomne.

Následná doba prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti je najmenej dva 2 roky. V prípade, ak živnosť prevádzkovateľ preruší alebo pozastaví, musí časť príspevku vrátiť. Jedine v prípade prerušenia živnosti zo zdravotných dôvodov, ktoré musí posúdiť posudkový lekár, môže byť od vrátenia časti príspevku oslobodený.

Výška príspevku závisí od miesta prevádzkovania živnosti a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese. Znamená to, že v každom územnom obvode je výška príspevku iná.

Podmienkou, aby úrad uzatvoril so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku, je absolvovanie praktickej prípravy na začatie prevádzkovania živnosti. Praktickú prípravu zabezpečuje úrad.

Okrem absolvovania praktickej prípravy musí žiadateľ o príspevok predložiť svoj podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania živnosti.

Potvrdenú žiadosť o príspevok na SZČ spolu s vypracovaným podnikateľským zámerom a dokladom potvrdzujúcim oprávnenosť miesta podnikania žiadateľ predloží na oddelení služieb zamestnanosti. Splnenie podmienok na získanie príspevku posudzuje komisia.

Po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku si môže žiadateľ podať žiadosť o platbu jednorazového paušálneho príspevku.

Poskytnutý príspevok je možné použiť na nákup nového hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku, ktorého cena nesmie prekročiť zákonom určený maximálnu sumu. Príspevok je tiež možné použiť na zaplatenie odvodov do poisťovní, na platbu nájomného bez energie za prenajaté priestory na podnikanie. Príspevok nie je možné použiť napríklad na reklamu, energiu, na spotrebný materiál.

Napísala MonYenn (3/2011)