Odvodové povinnosti živnostníkov

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je zo zákona povinná platiť odvody na:

  1. zdravotné poistenie (t. č. 14 % z vymeriavacieho základu – ďalej len VZ)
  2. nemocenské poistenie (t. č. 4,4 % z VZ)
  3. dôchodkové poistenie (t. č. starobné 18% a invalidné poistenie 6% z VZ)
  4. poistné do rezervného fondu solidarity (t. č. 2% kvôli hosp. kríze, inak 4,75 % z VZ)

    V prípade ak SZČO zamestnáva človeka, čiže má status zamestnávateľa, je povinná platiť navyše odvody na:

  5. úrazové poistenie (t. č. 0,8 % z VZ)
  6. garančné poistenie (t. č. 0,25 % z VZ)

SZČO nie je povinne poistená v nezamestnanosti, ale môže sa dobrovoľne poistiť (t. č. 2% z VZ).

SZČO, ktorá začína so samostatnou zárobkovou činnosťou, to znamená, že za predchádzajúci kalendárny rok nemala žiadne príjmy z podnikania, je povinná platiť len odvody na:

1. zdravotné poistenie (t. č. 14 % z VZ)

Povinne nemocensky poistená je len tá SZČO, ktorej príjmy zo samostatnej činnosti presiahli 12-násobok vymeriavacieho základu (minimálnej mzdy podľa zákona), pričom výška príjmov sa zisťuje na základe daňového priznania. Z toho vyplýva, že začínajúci podnikateľ nie je povinne nemocensky poistený, lebo ešte nemá príjmy z podnikania a zatiaľ nepodával daňové priznanie.

Ak SZČO nie je povinne nemocensky poistená, nie je ani povinne dôchodkovo poistená. Ak nie je povinne dôchodkovo poistená, nie je povinná prispievať do rezervného fondu solidarity.

Začínajúca SZČO platí odvody na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je prinajmenšom rovný minimálnej mzde platnej k 1. januáru roka, za ktorý platí poistné (od 1.1.2009 je minimálna mzda 295,50 Eur, čiže minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú v roku 2009 41,37 Eur za mesiac).

SZČO je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a odovzdať ho do konca marca kalendárneho roku.

V kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom živnostník splnil zákonné podmienky pre povinné sociálne poistenie (nemocenské, dôchodkové, rezervný fond), odovzdá SZČO v zákonnej lehote (t. č. do konca júna) výpis zo svojho daňového priznania sociálnej poisťovni a na základe neho mu je vyčíslené poistné, ktoré musí nasledujúci rok každý mesiac odvádzať.

V dôsledku hospodárskej krízy sa v rámci protikrízových opatrení vlády prijali niektoré zmeny, ktoré sa týkajú aj SZČO. Ide napríklad o väčšie výhody týkajúce sa odvodov do poisťovní pre začínajúce SZČO, ktoré boli vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, či o zníženie sadzby poistného do rezervného fondu solidarity.

Bližšie informácie treba hľadať napríklad na stránkach poisťovní, úradov, v aktuálnych zneniach príslušných zákonov (zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení), či na dôveryhodných stránkach na internete.

Napísala MonYenn (rok 2009)