Daňové povinnosti živnostníkov

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je zo zákona povinná platiť:

  1. daň z príjmov
  2. daň z pridanej hodnoty (ak je platcom DPH)
  3. miestne dane a poplatky (napr. daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a iné)

Daň z príjmov

Každý rok podáva SZČO daňové priznanie, ktoré odovzdá na príslušný daňový úrad a do konca marca kalendárneho roka zaplatí daň, ktorú si sám vypočítal.

Do daňového priznania musí zahrnúť všetky svoje príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov. Znamená to, že nielen príjmy z nezávislej činnosti, ale aj zo závislej činnosti, z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, či z prenájmu, kapitálového majetku a iné, ak takého príjmy za kalendárny rok mal.

Svoje výdavky si SZČO môže uplatniť dvoma spôsobmi:

  • ako percento z príjmov (len ak spĺňa zákonné podmienky)
  • ako preukázateľné vynaložené daňové náklady

Základ dane, ktorý je tvorený čiastkovými základmi dane delenými podľa jednotlivých druhov príjmov, sa znižuje o nezdaniteľné časti (napr. odpočítateľná položka na daňovníka, odpočet na manželku, poistné na životné poistenie a iné). Vypočítaná daň sa znižuje o sumu daňového bonusu na deti.

Sadzba dane z príjmov je v súčasnosti 19 % zo základu dane.

Daň z pridanej hodnoty

Povinnosť SZČO registrovať sa ako platiteľ dane z pridanej hodnoty vzniká, okrem iného, ak jeho obrat dosiahne sumu predpísanú zákonom (t. č. za posledných 12 mesiacov 35 000 Eur). Môže sa však stať i dobrovoľným platcom DPH, čo je pre mnohých podnikateľov výhodnejšie (napr. SZČO obchodujúca s tovarom, spolupracujúca s firmami), nie je to však výhodné pre všetkých (napr. SZČO poskytujúca služby pre konečného spotrebiteľa).

Po zaregistrovaní je SZČO povinná vystavovať faktúry aj s DPH a na všetkých daňových dokladoch udávať pridelené IČ DPH. Okrem iného tiež musí podávať daňové priznanie k DPH a to buď štvrťročne alebo mesačne (v závislosti od veľkosti obratu). Na základe priznania vzniká SZČO buď vlastná daňová povinnosť na úhradu (musí zaplatiť) alebo nadmerný odpočet (štát platí jemu).

Sadzba dane z pridanej hodnoty je v súčasnosti 19 % zo základu dane.

Miestne dane a poplatky

Tieto dane spravuje obec, určuje sadzbu dane a i prípadné oslobodenia od dane. Medzi najznámejšie patrí daň z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov) a daň z motorových vozidiel (ak SZČO používa automobil na podnikanie alebo v súvislosti s ním). Okrem toho sa sem zaraďuje daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, miestny poplatok za komunálne odpady a iné.

V dôsledku hospodárskej krízy sa v rámci protikrízových opatrení vlády prijali niektoré zmeny, ktoré sa týkajú aj daní SZČO. Ide napríklad o zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, či o skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov platiteľom dane.

Bližšie a podrobnejšie informácie treba hľadať v aktuálnych zneniach príslušných zákonov (zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o správe daní a poplatkov), na stránkach úradov (daňová správa SR, daňové úrady), či na iných dôveryhodných stránkach na internete.

Napísala MonYenn (rok 2009)