Strata zamestnania

Atmosféra vo firmách, ktoré musia pristúpiť k prepúšťaniu svojich zamestnancov je viac ako ťaživá. Situácia je jasná, ak sa ruší celá prevádzka, vtedy neostane kameň na kameni a o zamestnanie prídu postupne všetci zamestnanci. Ak sa však len obmedzuje výroba, potom si treba uvedomiť, ktoré pozície sú najohrozenejšie a začať sa s tým vnútorne vyrovnávať, prípadne obzerať sa čím skôr, po nejakom inom vhodnom zamestnaní.

Prax ukazuje, že medzi prvými opúšťajú rady zamestnancov pracovníci, ktorí prišli medzi poslednými a sú ešte v skúšobnej dobe. Ak firma nevyhnutne nepotrebuje takéhoto pracovníka, končí s ním pracovný pomer jednoducho a to písomným oznámením z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu. Takéto oznámenie o skončení pracovného pomeru by mal zamestnávateľ doručiť pracovníkovi, ktorého sa to týka, spravidla tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ďalšou ohrozenou skupinou sú zamestnanci, ktorí majú pracovnou zmluvou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú. Pracovný pomer, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím tejto doby. Tu síce stačí ak zamestnávateľ prestane poverovať zamestnanca vykonávaním akejkoľvek činnosti, ale v praxi zamestnávateľ buď ústne alebo písomne oboznámi pracovníka o tom, že mu pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby.

V týchto prípadoch ukončenia pracovného pomeru zamestnávateľ nemá výdavky navyše, to znamená, že nie je povinný vyplatiť odstupné.