Prepustenie z organizačných dôvodov

Mnohé podniky musia v súčasnosti pristúpiť aj k prepúšťaniu pracovníkov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú. Povieme si niečo o spôsoboch, akým to môžu zamestnávatelia urobiť zákonným spôsobom.

Citácia zákonníka práce:

„Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak:

  • a/ sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  • b/ sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce alebo o iných organizačných zmenách,
  • c/ zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu na ochranu zdravia.“

Samozrejme, že existujú aj ďalšie zákonné možnosti dania výpovede, ale tie už súvisia s inými dôvodmi, ktoré sa týkajú zväčša zamestnanca a nezakladajú také právne nároky zamestnancov, ako tu citované dôvody.

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď podľa vyššie uvedeného bodu b/, nesmie počas troch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iné zamestnanca.

Ak je daná výpoveď, vtedy pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je dvojmesačná. Ak však zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, potom je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.