Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Po skončení pracovného pomeru máte nárok na pracovný posudok od vášho zamestnávateľa. Zamestnávateľ vám ho musí vystaviť do 15 dní, odkedy ho o to požiadate avšak nie je povinný vám ho vydať skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru.

Pracovným posudkom obsahuje hodnotenie práce zamestnanca, jeho kvalifikáciu, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ tiež povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, kde je uvedená najmä doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaje o poskytnutej mzde, či nie sú zo mzdy vykonávané z nejakého dôvodu zrážky, údaje o poskytnutí odchodného (ak bolo poskytnuté) a ďalšie informácie.

Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na jeho požiadanie tieto dokumenty neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom.