Kedy môžete dostať výpoveď?

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z určitých dôvodov, ktoré sú presne vymedzené v zákonníku práce. Inštitút výpovede je tu upravený pomerne striktne z dôvodu ochrany zamestnanca.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi teda výpoveď výlučne iba z týchto dôvodov:

  1. zrušuje sa alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  2. zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
  3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie
    touto chorobou
  4. nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na výkon dohodnutej práce
  5. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
  6. sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ale len vtedy, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Výpoveď či už z jednej alebo druhej strany je vždy chúlostivá záležitosť, a nastupuje obyčajne až vtedy, keď sa strany nevedia dohodnúť na skončení pracovného pomeru. V prípade ak máte pochybnosti, či bol s vami rozviazaný pracovný pomer v súlade so zákonom, neváhajte a v prípade, ak vám zákonník práce príde nezrozumiteľný, navštívte právnika.

V prípade, ak bol s vami neplatne skončený pracovný pomer, máte nárok na náhradu mzdy, odo dňa kedy bol s vami neplatne pracovný pomer (aj inou formou ako výpoveďou) skončený. Podať návrh na súd však musíte do dvoch mesiacoch od skončenia pracovného pomeru.