Administratívne náležitosti ukončenia pracovného pomeru

K ukončeniu pracovného pomeru neodmysliteľne patria aj administratívne (papierové) náležitosti, ktoré sú dôležité z mnohých dôvodov. Dajte si pozor na to, aby vám zamestnávateľ vyhotovil tieto dôležité dokumenty:

  • v prvom rade dohodu o ukončení pracovného pomeru (riadne oboma stranami podpísanú), alebo výpoveď – bude vám to treba pre úrad práce,
  • potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočet rokov), ktoré obsahuje dátum, spôsob a dôvod ukončenia prac. pomeru, dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaje pre zápočet predchádzajúcich období práceneschopností, údaje o nároku a čerpaní dovolenky, o započítaní odpracovaných rokov pre účely dovolenky, pre účely posudzovania praxe, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú majú byť zrážky ďalej vykonávané, prípadne ďalšie oznámenia (o dosiahnutom vzdelaní, zmenenej pracovnej schopnosti a iné) – potrebné buď pre nového zamestnávateľa pri nástupe, alebo pre úrad práce pri požiadaní o sprostredkovanie zamestnania. Tento dokument si prefoťte a dobre odložte, môže sa vám v budúcnosti ešte viackrát zísť (dokonca aj keď budete žiadať o starobný dôchodok),
  • pracovný posudok (referencie) zamestnávateľ vystavuje na žiadosť zamestnanca v termíne do 15 dní od jeho požiadania, nie však skôr ako dva mesiace pred ukončením pracovného pomeru. Pracovný posudok obsahuje hodnotenie práce zamestnanca, jeho kvalifikácie , schopností a ďalších skutočností , ktoré majú vzťah k výkonu práce. Tento posudok vám poslúži pre nového zamestnávateľa.

Tieto dokumenty by ste mali dostať najneskôr v posledný deň trvania vášho pracovného pomeru.

Potom sú tu ešte písomnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vyhotoviť, avšak z objektívnych dôvodov (napr. z hľadiska spracovávania miezd) ich môže vyhotoviť až po určitom čase. Medzi tieto písomností patrí:

  • potvrdenie o príjme pre účely úradu práce (na výpočet podpory v nezamestnanosti) – toto potvrdenie vám zamestnávateľ vydá na požiadanie , avšak spravidla až po zúčtovaní mzdových náležitostí posledného mesiaca kedy ešte pracovný pomer trval,
  • potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti – buď pre nového zamestnávateľa k vykonaniu ročného zúčtovania dane alebo ako podklad k daňovému priznaniu, ktoré si budete podávať sami – toto potvrdenie môže zamestnávateľ spravidla vydať až po ročnej mzdovej uzávierke.

Je nutné spomenúť , že zamestnávateľ má povinnosť zaslať na príslušnú správu sociálneho zabezpečenia váš evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý je veľmi dôležitý pre priznanie nároku na starobný dôchodok (potvrdzuje odpracovanú dobu u tohto zamestnávateľa) alebo jeho výpočet (potvrdzuje dosiahnuté príjmy u tohto zamestnávateľa).
Rada na záver: založte si obal, do ktorého si uložíte kópie všetkých dokumentov, ktoré pri ukončení pracovného pomeru získate, pretože nikdy neviete, kedy a načo sa vám môžu zísť a dbajte, aby vám tá jedna kópia tam vždy ostala.