Zástupcovia zamestnancov

Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania len neveľkú moc ovplyvniť svoje pracovné podmienky a ekonomické záujmy. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, nedôležitý a nahraditeľný. Sám toho veľa nezmôže. Častokrát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a obavou, že príde o pracovné miesto. Avšak organizované kolektívy so silnou podporou v zákone už mocou oplývajú a stávajú sa závažiami, ktoré nielen vo vzťahu k zamestnávateľovi, ale celkovo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vyrovnávajú misky váh a zúčastnené strany musia s nimi počítať.

Zamestnanci sú oprávnení uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov prostredníctvom svojich zástupcov:

 1. Zamestnanecký dôverník môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne päť zamestnancov.
 2. Zamestnanecká rada môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva minimálne päťdesiat zamestnancov a od ich celkového počtu závisí počet členov rady. Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, pokiaľ ho o to písomne požiada aspoň 10 % zamestnancov.
  Právo voliť členov zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka majú všetci zamestnanci zamestnaní u zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú najmenej tri mesiace. Náklady na úhradu volieb hradí zamestnávateľ.
 3. Odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Povinnosťou odborovej organizácie je písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u neho a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu. Povinnosťou zamestnávateľa je umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku.

Len prostredníctvom odborového orgánu majú zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie. Len odborový orgán je oprávnený uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania výhodnejšie, než ako to upravuje zákon. Kolektívne zmluvy na druhej strane počas svojej platnosti zaručujú zamestnávateľovi sociálny zmier (zamestnanci napr. nemôžu štrajkovať).

Zástupcovia zamestnancov sa podieľajú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok formou spolurozhodovania, prerokovania, právom na informácie a kontrolnou činnosťou. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas jedného roka po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať (vrátane skončenia pracovného pomeru) a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

Napísala MonYenn (3/2010)

Komentáre k článku: Zástupcovia zamestnancov

 1. Katka 11. apríla 2012

  Dobrý deň,
  chcela by som sa s Vami poradiť s nasledovným problémom. Niekoľko našich zamestnancov (členov odborovej organizácie) sa chce zúčastniť športového turnaja organizovaného odborovou organizáciou. Majú títo zamestnanci nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy? Ak áno, na základe akého predpisu?
  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
  Katarína

 2. Janka 13. januára 2015

  Dobrý deň.
  je pravda, že zástupca zamestnancov má právny nárok na 10 dní náhradného voľna? Sme oblasť školstva.

 3. radaskoly 29. januára 2015

  Čo robiť s takou predsedníčkou ZO OZ v škole, ktorá obhajuje hlavne riaditeľove záujmy. Dokonca podpíše prepustenie aj členov ZO OZ, odborne vysoko kvalifikovaných kolegov, kolegýň alebo aj matky / osamelé matky alebo rozvedené / – jediné živiteľky rodiny s neplnoletými alebo nezaopatrenými deťmi ?
  Sama je zamestnaná ako nekvalifikovaná, deti má už veľké, samostatne zárobkovo činné a bývajúce aj v zahraničí. Býva v rodinnom dome s mužom – lekárom.
  Na Deň učiteľov r. 2014 dostalo 8 pedag. a odborných zamestnancov školy výpovede, ktoré boli predtým s ňou prerokované a podpísané.
  Nikto nemá odvahu podať návrh na jej odvolanie a sama neodstúpi, lebo má aj iné výhody.
  Do tejto funkcie si ju dal terajší riad. školy, ktorý bol predsedom ZO OZ pred ňou.
  Keď som sa v minulosti na ňu obrátila o pomoc, tak mi odpovedala, citujem: “ Proti riad. nepôjdem.“
  Na schôdze predsedov ZO OZ nechodila a ani nechodila alebo minimálne. Miesto seba pošle niekoho z výboru ZO OZ.
  ZO OZ už mala pred pár rokmi zaniknúť, ale nestalo sa tak.

 4. Miro Veselý 29. januára 2015

  radaskoly: tu je ťažká každá rada. Ak učitelia nemajú odvahu postaviť sa riaditeľovi (čomu sa nečudujem) tak musia skloniť hlavy a plniť jeho rozhodnutia. Vieme, že v praxi to často funguje tak, že sa pár ľudí dohodne „ozveme sa na schôdzi“. Jeden to potom prednesie a ostatní sa zo strachu tvária prekvapene a skočia na stranu riaditeľa. Záleží na tom, čo je pre vás ľahšie. Trpieť súčasný stav, alebo je to tak zlé, že sa oplatí ozvať sa s tým, že pravdepodobne si všetkých znepriatelíte a budete odídená.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: