Zástupcovia zamestnancov

Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania len neveľkú moc ovplyvniť svoje pracovné podmienky a ekonomické záujmy. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, nedôležitý a nahraditeľný. Sám toho veľa nezmôže. Častokrát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a obavou, že príde o pracovné miesto. Avšak organizované kolektívy so silnou podporou v zákone už mocou oplývajú a stávajú sa závažiami, ktoré nielen vo vzťahu k zamestnávateľovi, ale celkovo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vyrovnávajú misky váh a zúčastnené strany musia s nimi počítať.

Zamestnanci sú oprávnení uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov prostredníctvom svojich zástupcov:

  1. Zamestnanecký dôverník môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne päť zamestnancov.
  2. Zamestnanecká rada môže pôsobiť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva minimálne päťdesiat zamestnancov a od ich celkového počtu závisí počet členov rady. Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, pokiaľ ho o to písomne požiada aspoň 10 % zamestnancov.
    Právo voliť členov zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka majú všetci zamestnanci zamestnaní u zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú najmenej tri mesiace. Náklady na úhradu volieb hradí zamestnávateľ.
  3. Odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Povinnosťou odborovej organizácie je písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u neho a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu. Povinnosťou zamestnávateľa je umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku.

Len prostredníctvom odborového orgánu majú zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie. Len odborový orgán je oprávnený uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania výhodnejšie, než ako to upravuje zákon. Kolektívne zmluvy na druhej strane počas svojej platnosti zaručujú zamestnávateľovi sociálny zmier (zamestnanci napr. nemôžu štrajkovať).

Zástupcovia zamestnancov sa podieľajú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok formou spolurozhodovania, prerokovania, právom na informácie a kontrolnou činnosťou. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas jedného roka po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať (vrátane skončenia pracovného pomeru) a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

Napísala MonYenn (3/2010)