Právo na mzdu

Každý zamestnanec má právo dostať za vykonanú prácu mzdu. Jej výšku má už obvykle dohodnutú v pracovnej zmluve, alebo mu bol vydaný platový dekrét, ak zamestnávateľ všetky mzdové podmienky dohodol s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Mzdová problematika je veľmi obsiahla a každý zamestnávateľ má svoju mzdovú politiku. Zákonník práce rieši túto problematiku len rámcovo. Je preto dobré, aby sa zamestnanec vo svojom záujme podrobne oboznámil s celým mzdovým systémom firmy, pre ktorú pracuje. Mzdovú problematiku zvyknú zamestnávatelia riešiť buď kolektívnou zmluvou alebo vypracovaným podrobným systémom odmeňovania formou nejakej smernice.

Súčasťou mzdy sú aj rôzne príplatky, prémie a odmeny. Preto sa oplatí zaujímať o celkový mzdový systém svojho zamestnávateľa a o problematiku odmeňovania. Otázkou je, či sa zamestnanec k takýmto informáciám dostane bez problémov. V prípade kolektívnej zmluvy by nemal byť žiaden problém, tá musí byť voľne prístupná každému zamestnancovi. Horšie to už bude s inou formou vypracovaným mzdovým systémom. Treba sa ho však tiež dožadovať u svojho priameho nadriadeného a nenechať sa odradiť.

U malých a niektorých stredných podnikateľoch sú otázky odmeňovania ponímané a riešené v mnohých prípadoch veľmi svojrázne. Práve kvôli tomu treba byť veľmi opatrný a pozorný pri písomnom uzatváraní pracovnej zmluvy. „Co je psáno to je dáno!“, tak nejako sa zvykne hovoriť a je to tisíckrát overená pravda. Ak chcete mať istotu, že za svoju prácu dostanete aj mzdu, všetko si to písomne so svojím zamestnávateľom dohodnite. Ak aj dôjde k nejakým nekalým praktikám máte v rukách aspoň obojstranne podpísanú zmluvu a svoje nároky si môžete vymáhať súdnou cestou. Lenže občas vám je aj toto nanič. Už sa stalo v mnohých prípadoch, že aj súdny spor pracovník vyhral a nikdy svoje peniaze neuzrel.