Právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Je jasné, že ak má na jednej strane zamestnanec na niečo právo, tak na strane druhej má zamestnávateľ povinnosť. Nie je tomu inak ani v prípade bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ musí vytvárať jednak čo najbezpečnejšie pracovné prostredie a jednak musí zamestnanca vybaviť ochrannými pomôckami, ak je to nutné podľa charakteru vykonávaných činností. Isteže, nie každá pracovná pozícia vyžaduje ochranné prostriedky, ale niektoré sa bez nich skutočne nezaobídu. Zoberme si baníka – ten musí mať pracovný odev (montérky a aj zateplené), pevnú obuv, prilbu, pracovné rukavice, svietidlo. Ak niekto robí v prašnom prostredí musí byť vybavený respirátorom, ak pracuje v hluku musí mať chrániče sluchu, na prácu vonku potrebuje v zime teplé oblečenie a obutie, na prácu vo vlhkom prostredí vhodné oblečenie aj obutie. Zamestnanci pracujúci v exponovanejšom pracovnom prostredí sa musia podrobovať aj pravidelným lekárskym prehliadkam, aby sa zamedzilo vzniku choroby z povolania.

Zamestnávateľ má povinnosť pravidelne školiť a oboznamovať zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj vykonávať kontroly pracovísk, či sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dodržiava tak ako má.

Avšak aj sami zamestnanci musia dbať o svoju bezpečnosť a pridelené ochranné prostriedky pri práci aj používať. Často sa veru stáva, že z neznalosti, či z frajeriny prídu ľudia k úplne zbytočným úrazom, ba niekedy až k ohrozeniu života alebo k smrti. A len preto, že si trebárs nenasadili prilbu, ktorú mali.