Ošetrovanie člena rodiny a ošetrovné

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej neschopnosti počas ošetrovania chorého člena rodiny (napr. chorého dieťaťa, manžela/manželky, rodiča) a vo vybraných prípadoch dieťaťa do desiatich rokov veku. Za tento čas, ako kompenzácia za stratu zárobku, patrí zamestnancovi dávka nemocenského poistenia – ošetrovné.

Na ošetrovné má vo všeobecnosti nárok nemocensky poistená osoba (zamestnanec, SZČO…), osoba v ochrannej lehote alebo osoba, ktorej trvá nárok na vyplácanie nemocenskej dávky. Táto osoba nesmie mať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ na účely odvádzania poistného na sociálne poistenie (Zákon o sociálnom poistení § 138) a v tom čase nepoberá inú dávku nemocenského poistenia (nemocenské, materské…).

Čo sa týka nároku na ošetrovné zamestnanca, ten nezávisí od schopnosti jeho zamestnávateľa plniť si povinnosti voči Sociálnej poisťovni – ak má napr. zamestnávateľ nedoplatky na poistnom, neovplyvňuje to nárok zamestnanca na ošetrovné. Avšak inak je to u SZČO, či u dobrovoľne poistených osôb.

Potrebu ošetrovania musí uznať lekár zdravotníckeho zariadenia, na základe toho vystaví „Žiadosť o ošetrovné“. Žiadateľ je povinný vyplniť a podpísať vyhlásenie a žiadosť predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Nárok na ošetrovné sa uplatňuje predložením I. dielu žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška ošetrovného je v súčasnosti 55 % denného vymeriavacieho základu (Zákon o sociálnom poistení § 55 a 57). Zjednodušene možno povedať, že je to 55 % priemerného denného zárobku za rozhodujúce obdobie, ktorým býva spravidla predchádzajúci kalendárny rok.

Ošetrovné sa poskytuje za dni od začiatku vzniku potreby ošetrovania až do skončenia tejto potreby, avšak maximálne 10 dní. Ošetrovné patrí v tom istom prípade ošetrovania raz a len jednému poistencovi.

Napísala MonYenn (2010)