Inšpektoráty práce

Hlavným poslaním inšpekcie práce je presadzovanie ochrany zamestnancov a výkon štátnej správy. Orgánmi štátnej správy sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný inšpektorát a inšpektoráty práce.

Národný inšpektorát práce (NIP) je orgán štátnej správy a sídli v Košiciach. Riadi ho a kontroluje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi úlohy NIP patrí riadenie a kontrola inšpektorátov práce, vydávanie preukazov inšpektorom, zhromažďovanie a spracovávanie informácií, spolupráca s orgánmi Európskej únie v oblasti inšpekcie, podieľanie sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce a iné.

Pod Národný inšpektorát práce spadajú inšpektoráty, ktoré sídlia v krajských mestách – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Územné obvody krajov zodpovedajú územiam, na ktorých vykonávajú inšpekciu práce.

Inšpektoráty zabezpečujú vykonávanie inšpekcie. Jedná sa predovšetkým o dozor nad dodržiavaním predpisov (pracovnoprávnych predpisov, predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisov zakazujúcich nelegálnu prácu, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv), vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov a poskytovanie bezplatného poradenstva.

Inšpekcia je vykonávaná prostredníctvom inšpektorov a to na všetkých pracoviskách vrátane priestorov, v ktorých vykonáva činnoť domácky zamestnanec a to aj v prípade, keď sa nachádzajú na súkromných pozemkoch alebo v obydliach fyzických osôb.

Inšpektor sa preukazuje preukazom a pred začatím inšpekcie je povinný oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanému subjektu, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie. Po vykonaní kontroly spíše protokol o Inšpekcii (ak boli zistené nedostatky) alebo záznam o Inšpekcii (ak sa nezistí porušenie predpisov). V protokole navrhne a uloží opatrenia a povinnosti.

Na základe vykonanej inšpekcie je inšpektorát oprávnený uložiť pokuty.

Práva a povinnosti NIP a IP upravuje zákon o inšpekcii práce.

Napísala MonYenn (2010)