Ďalšie práva v skratke

Práv zamestnanca, ktorý je v závislej činnosti je veľa a nie je zlé, ak o nich ten-ktorý zamestnanec vie, alebo aspoň vie, kde sa o nich môže dozvedieť . Pracovný pomer je však aj o povinnostiach, takže treba ustrážiť vo svojom pracovnom živote objektívnu rovnováhu medzi plnením si povinností a uplatňovaním si práv. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu toho druhého (zamestnanca, zamestnávateľa alebo spoluzamestnancov).

Zamestnanci majú právo na odpočinok (prestávky na jedlo, prestávky na odpočinok medzi jednotlivými zmenami, nepretržitý odpočinok v týždni a pod.), na zotavenie po práci (nárok na dovolenku), na poskytnutie voľna pri vážnych osobných prekážkach (návšteva lekára so sebou, s rodinnými príslušníkmi, účasť na pohrebe, svadbe, sťahovanie zamestnanca a pod.), na hmotné zabezpečenie pri pracovnej neschopnosti (chorobe, úraze), v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom atď.

Právo na poskytovanie stravy – buď v stravovacom zariadení zamestnávateľa, alebo iných stravovacích zariadeniach.

Zamestnanci alebo ich zástupcovia majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase.

Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie. U žien sa berú do úvahy aj ich fyziologické predpoklady a ich spoločenská funkcia v materstve.

Zamestnanci, u ktorých došlo k porušeniu ich práv, vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, si tieto svoje práva môžu uplatniť na súde.