Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom spravodlivosti, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom v materiálnej núdzi pri ich snahe dopracovať sa k spravodlivosti. To znamená, že centrum pomáha ľudom, ktorí si kvôli nedostatku finančných prostriedkov nemôžu dovoliť právne služby.

Centrum poskytuje právnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov najmä vo forme právneho poradenstva, spisovania podaní na súdy, zastupovanie pred súdom alebo vo forme mediácie. Právnu pomoc poskytuje v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych veciach, ďalej v cezhraničných sporoch, v obchodnoprávnych a aj v azylových veciach. Právna pomoc nie je poskytovaná vo veciach sociálneho zabezpečenia, trestného práva, správneho práva a v otázkach správneho súdnictva.

Kancelárie centra sú v týchto mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Prešov, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Humenné, Hlohovec, Rimavská Sobota, Nové Zámky, Svidník.

O právnu pomoc treba požiadať formou vyplnenia žiadosti. Tlačivo žiadosti je možné získať v kancelárii centra alebo na internete. Ku žiadosti je nutné priložiť potrebné doklady o príjmovej a majetkovej situácii a dokumenty na posúdenie bezúspešnosti sporu. Centrum rozhodne o priznaní alebo nepriznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci do 30-tich dní od podania správne vyplnenej žiadosti.

Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci bude vyhovené len ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky:

  1. Žiadateľ sa nachádza v stave materiálnej núdze. Príjem jednej plnoletej fyzickej osoby nesmie presiahnuť 1,4 násobok životného minima a žiadateľ si nesmie byť schopný zabezpečiť právne služby ani pomocou svojho majetku. Pri hodnotení príjmovej situácie sa posudzujú i príjmy spoločne posudzovaných osôb (manžel, nezaopatrené dieťa).
  2. Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (napr. premlčanie)
  3. Hodnota sporu, v prípade ak sa dá určiť, musí byť vyššia než hodnota minimálnej mzdy.

Bez podania žiadosti môže záujemca využiť služby centra formou predbežnej konzultácie. Ide o konzultáciu s právnikom centra v otázkach podania žiadosti alebo v prípade, ak má človek záujem o základnú právnu radu. Predbežná konzultácia sa poskytuje v trvaní jednej hodiny a platí sa za ňu poplatok (t. č. 4,5 Eur).

Napísala MonYenn (3/2010)