História koučingu

Koučing sa pôvodne využíval v športe. Neskôr sa ukázalo, že rovnaké princípy ako pri športovom trénovaní sa dajú použiť aj na trénovanie vlastností a zručností, napríklad obchodných, či komunikačných. V priebehu 20. storočia sa tak začali formovať rôzne školy a prístupy, ktoré mali za cieľ zlepšiť prácu zamestnancov, či obchodné výsledky firmy. Po roku 1960 sa už tejto činnosti venovali manažéri často celkom cieľavedome. Neskôr začali vznikať organizácie, ktoré akreditujú koučov.

Za posledné desaťročia sa proces koučingu osvedčil a tak začal z profesionálneho prostredia expandovať do rôznych ďalších oblastí, kde sa s úspechom využíva.

Príkladom môže byť life coaching (koučing života), kedy predmetom zlepšovania nie je len práca, ale celkovo život. Do procesu koučingu je potom vtiahnuté nielen zamestnanie, ale aj kvalita vzťahov, napríklad, s manželským partnerom, deťmi, priateľmi. Kouč môže pomáhať riešiť efektívne využitie voľného času, či pomáhať zlepšiť relaxačné a rekreačné aktivity u mimoriadne vyťaženého človeka.

Pre ľudí, ktorí majú v živote veľa problémov a konfliktov, môže byť zaujímavý koučing na zvládanie týchto situácií, zameraný na zvládnutie stresu, hnevu, konfliktu. Taký koučing potom smeruje k zlepšovaniu komunikačných schopností a zvládaniu krízových situácií.

V poslednej dobe sa stretnete aj s pojmom health coaching (zdravotný koučing). Tu ide o komplex zásahov do oblasti zvyklostí, ktoré priamo ovplyvňujú zdravotnú a telesnú kondíciu. Taký koučing je teda zameraný na zlepšenie zdravia prednostne prostredníctvom prevencie – kouč vedie svojho klienta k správnej životospráve, správnym návykom jedenia, športovania a podobne.

Nech už sa pokúšame rozdeliť koučingové ciele akokoľvek, vždy sa dostávame v určitom kruhu na rovnaké miesto, kde sme začali. Koučing smeruje k zlepšeniu ako takému. Náš život, telo aj myslenie sú nastavené tak, že všetko je spolu previazané. V živote nemôžete výrazne zmeniť jeden parameter bez toho, aby ste zmenili mnoho iných. Ak zmeníte jednu vec, nastanú zmeny aj v iných oblastiach. To však, následne, zmení aj váš pohľad na prvú menenú vec…

Jednoducho, ak chcete podstatne zlepšiť svoj výkon v práci, nedá sa to spraviť izolovane. Ak nemáte v poriadku vzťahy s rodinou, zdravie, tak svoj pracovný výkon nedokážete významne zlepšiť. No ak začnete vylepšovať aj svoje ostatné „parametre“ výsledkom môže byť, že sa zlepší aj váš pracovný výkon – ak prídete dobre odpočinutí, z výborného rodinného zázemia, radi a s chuťou podáte v práci špičkový výkon. A to vás následne vedie k dobrej nálade pri príchode domov.

To som už naozaj dosť odbočil od histórie koučingu. Vráťme sa preto k téme a povedzme si ešte o tom, aké sú metódy koučingu.

Najčastejšou a asi najúčinnejšou formou koučingu je koučingový rozhovor, kedy kouč kladie otázky a klient sa vďaka nim začína orientovať vo svojej životnej, či pracovnej situácii, aby následne sám nachádzal možné riešenia.

Okrem koučingu, ktorý prebieha „jedna ku jednej“, sa však môžete stretnúť aj s koučingom vykonávaným v skupinkách, spravidla pomerne malých. Vtedy je predmet koučingu spoločný pre všetkých zúčastnených. Napríklad pracovná skupina hľadá spôsob, ako zlepšiť predaj. Alebo skupina ľudí, ktorí chcú schudnúť a robia to formou seminára alebo workshopu. V skupinových sedeniach sa spravidla využívajú aj iné techniky, ako koučing. Napríklad tréningy, kontrolovaná prax, riešenie skupinových úloh a podobne. Často sa stretnete aj s motivačnými prednáškami, alebo hrami na posilnenie súdržnosti skupiny.