Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie dňom:

 • nástupu do zamestnania
 • začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody
 • vzatia do výkonu väzby
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku
 • narodenia dieťaťa
 • úmrtia
 • odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní (s výnimkou hľadania zamestnania a liečenia)
 • odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní (s výnimkou liečenia)
 • začatia zárobkovej činnosti v EÚ alebo cudzine
 • požiadania o vyradenie z evidencie z dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku alebo z dôvodu preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu
 • ktorým prestal spĺňať podmienku o vykonávaní zárobkovej činnosti, za ktorú mzda alebo odmena nesmie presiahnuť 65% zo sumy životného minima
 • nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru.

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie aj v prípade, ak zistí, že uchádzač:

 • vykonáva prácu bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • nastúpil do zamestnania a neoznámil to úradu
 • nedodržal povinnosť byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od výzvy bez vážnych dôvodov (napr. z dôvodu choroby)
 • nespolupracuje s úradom (napr. nepreukázanie aktívneho hľadania si zamestnania raz mesačne, nedostavenie sa na úrad práce, nedodržanie liečebného režimu počas dočasnej PN atď.)
 • dostal povolenie na zamestnanie v členskom štáte EÚ alebo cudzine

V týchto prípadoch úrad znovu zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie (to platí aj v prípade požiadania o vyradenie z evidencie)

Napísala MonYenn (3/2011)