Práva uchádzača o zamestnanie

Úrad práce poskytuje uchádzačovi o zamestnanie bezplatne:

1. informácie o voľných pracovných miestach v Slovenskej republike a zahraničí a o možnostiach ich vyhľadávania

Úrad zverejňuje zoznamy voľných pracovných miest na informačných tabuliach, internete, v tlači a v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch. Pri každej návšteve úradu má uchádzač právo nahliadnuť do ponuky voľných pracovných miest, ktoré úrad eviduje. Úrad rešpektuje výber občana z ponúkaných pracovných miest a dobrovoľnosť zamestnávateľa pri výbere uchádzača.

2. informácie o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce

Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti za účelom, aby sa uchádzač o zamestnanie uplatnil na trhu práce alebo aby sa zamestnanec udržal vo svojom zamestnaní.

3. informácie o aktívnych opatreniach na trhu práce

Okrem vzdelávania ide o informácie napríklad o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, o príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov, na vykonávanie absolventskej praxe, o príspevku na dopravu do zamestnania, na vytvorenie nového pracovného miesta a iné.

4. informačné a poradenské služby

Ide o informačné a poradenské služby napríklad o možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí, o predpokladoch na výkon povolania, o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a pod.

5. odborné poradenské služby

Sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu. Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Úrad práce zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie po splnení zákonom stanovených podmienok:

  1. účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na programoch organizovaných úradom
  2. preplatenie časti cestovných výdavkov pri hľadaní zamestnania a účasti na určených aktívnych opatreniach na trhu práce

Cestovnými výdavkami sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta bydliska do miesta konania pohovoru, výberového konania a pod., a späť.

3. poskytovanie aktivačného príspevku a príspevku na služby pre rodinu s deťmi

Aktivačná činnosť je zameraná predovšetkým na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú sociálne odkázaní. Príspevok na služby pre rodinu s deťmi je určený uchádzačom, ktorí sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky a zúčastňujú sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

Napísala MonYenn (3/2011)