Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie (t.j. nezamestnaný občan) vedený v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný:

1. aktívne si hľadať zamestnanie a výsledok hľadania preukazovať úradu práce minimálne raz za kalendárny mesiac

Aktívnymi formami osobného vyhľadávania zamestnania rozumieme:

  • a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta (napr. v novinách, na internete a pod.)
  • b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo dostane uchádzač na úrade práce a nechá si ho potvrdiť u zamestnávateľa, u ktorého sa osobne uchádza o zamestnanie. Doklad od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí troch mesiacov.)
  • c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia
  • d) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu
  • e) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie
  • f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  • g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania

Žiadosť podľa písm. a), f) a g) musí mať uvedený dátum prevzatia a podpis oprávnenej osoby, ktorá ju prevzala alebo musí byť doložená poštovým podacím lístkom alebo uchádzač musí preukázať jej odoslanie elektronickou poštou.

2. osobne sa dostaviť na úrad práce raz za kalendárny mesiac v čase a na miesto, ktoré určí úrad

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov dostaviť v stanovený deň na úrad, tak je najlepšie, ak to vopred svojej poradkyni oznámi a dohodne sa s ňou na novom termíne, prípadne sa dostaví na úrad skôr. Ak sa uchádzač nedostaví na úrad práce

v stanovený deň, môžu ho ospravedlniť prakticky jedine zdravotné dôvody a na to potrebuje doklad od lekára.

  • byť k dispozícii úradu práce pre stanovený účel do 3 pracovných dní od vyzvania
  • nahlásiť úradu každú zmenu oproti zápisu v evidencii do 3 pracovných dní
  • zúčastňovať sa jednotlivých aktívnych opatrení trhu práce (napr. vzdelávacích programov, rekvalifikačných kurzov…)

Napísala MonYenn (3/2011)