Ako si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu a poistenec, ktorý sa stane nezamestnaným, má nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku vzniká, po splnení zákonných podmienok, odo dňa zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím tzv. podporného obdobia (t.č. 6 (4) mesiacov).

Nárok na dávku v nezamestnanosti sa uplatňuje na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu a to na základe rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že nezamestnaný sa ide najskôr zaevidovať na úrad práce a potom ide do sociálnej poisťovne, aby si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti je teda viazaná na rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú potrebné ďalšie doklady:

  • Žiadosť o dávku v nezamestnanosti – vypĺňa ju žiadateľ, uvádza v nej napríklad akým spôsobom si žiada dávku v nezamestnanosti vyplatiť, priebeh dôb poistení v posledných štyroch rokoch, údaje o prípadnom nároku na dôchodok a iné. Súčasťou žiadosti je i poučenie, ktoré hovorí o právach a povinnostiach poberateľa dávky v nezamestnanosti.
  • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti – vypĺňa ho zamestnávateľ a uvádza v ňom dobu zamestnania, vymeriavacie základy na platenie poistného na poistné v nezamestnanosti, obdobia prerušenia poistenia a iné. Potvrdenie slúži na zistenie, či poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti a tiež slúži pri výpočte výšky dávky.

V prípade, ak bol žiadateľ nejakú dobu poistený v nezamestnanosti v niektorom z členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie, predkladá Formulár E 301. Tento formulár potvrdzuje príslušná inštitúcia tohto štátu.

Poberateľ dávky v nezamestnanosti môže požiadať o jednorazové vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania podpory trvalo aspoň tri mesiace. Napríklad poberal podporu 4 mesiace, následne bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak môže požiadať o vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zvyšné 2 mesiace podporného obdobia.

Poistenec, ktorý sa počas poberania dávky v nezamestnanosti zamestnal (pričom nepožiadal o vyplatenie 50% dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia) a v priebehu nasledujúcich troch rokov sa stane znovu nezamestnaným, má nárok na výplatu zvyšnej dávky v nezamestnanosti v pôvodnej výške.

Napísala MonYenn (3/2011)