Odvodové povinnosti zamestnanca

Pri pohľade na výplatnú pásku si neraz riadne zanadávame. Rozdiel medzi hrubou mzdou a tým čo v skutočnosti uvidíme na svojom účte býva viac než badateľný. Preto sa niet ani čo čudovať, keď sa necháme unášať predstavou, aké by to bolo fajn, dostať všetky peniaze na ruku a poisťovniam ani štátu neplatiť nič. Veď aj tak má človek pocit, že nejde o nič iné ako vyhadzovanie peňazí do luftu.

Avšak nie je to celkom tak. Rôzne poistenia a s nimi spojené odvodové povinnosti majú svoj účel. Kam, prečo a koľko peňazí dovádza zamestnanec v pracovnom pomere zo svojich miezd?

  1. Zdravotné poistenie – na základe zdravotného postenia sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť a služby s ňou súvisiace. Rozumieme pod tým predovšetkým zdravotnú starostlivosť v ambulanciách v obore všeobecného lekárstva ako aj v ambulanciách špecialistov a v nemocniciach. Odvody na zdravotné poistenie sa platia zdravotnej poisťovni, u ktorej je poistenec prihlásený. V súčasnosti sú to 4 % z vymeriavacieho základu.
  2. Nemocenské poistenie – z nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky ako sú nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské. Nemocenské poistenie spadá pod sociálnu poisťovňu, odvody sú vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu.
  3. Dôchodkové starobné poistenie – zo starobného poistenia sa poskytujú dôchodkové dávky ako starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok. Zo mzdy sa odvádzajú 4 % a peniaze smerujú do sociálnej poisťovne.
  4. Dôchodkové invalidné poistenie – z invalidného poistenia sú poskytované dôchodkové dávky ako invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok. Zamestnanec odvádza na tento účel 3 % zo mzdy do sociálnej poisťovne.
  5. Poistenie v nezamestnanosti – z tohto poistenia sa poskytuje dávka v nezamestnanosti. Výška poistného je 1 % vymeriavacieho základu a platí sa sociálnej poisťovni.

Zamestnanec v pracovnom pomere zamestnaný na základe pracovnej zmluvy odvádza z vymeriavacieho základu, ktorý sa väčšinou, ale nie vždy, rovná hrubej mzde, spolu 13,4 % do poisťovní. Výška odvodov je menšia u zamestnaných dôchodcov a invalidných zamestnancov.

Napísala MonYenn (5/2010)