Náklady zamestnávateľa na mzdy zamestnancov

Mzda je snáď najviac preberanou témou medzi zamestnancami. A je pravdou, že málokto sa chváli, ako je so svojím platom spokojný. Oveľa častejšie sa zamestnanci sťažujú, že ich mzdy viac pripomínajú almužnu než skutočnú výplatu a nejeden si s chuťou zanadáva na svojho zamestnávateľa. Avšak možno nie každý si plne uvedomuje, že suma, ktorú dostane do rúk vo výplatný deň je výrazne vzdialená od sumy, ktorú musí za neho zamestnávateľ v skutočnosti zaplatiť. Koľko vlastne stojí zamestnanec svojho zamestnávateľa?

Peňažná hodnota, ktorú zamestnanec dostane na výplatu, vyjadruje jeho čistú mzdu. Tá je vyčíslená z hrubej mzdy zamestnanca, od ktorej sa odrátava poistné do príslušných poisťovní (zdravotné a sociálne poistenie) a preddavky na daň z príjmov. V súčasnosti odvody zo mzdy činia 13,4 % z hrubej mzdy a daň z príjmov 19 % zo základu dane (ZD = hrubá mzda – odvody – nezdaniteľná časť na daňovníka). Odvody i daň musí zamestnávateľ odviesť poisťovniam a daňovému úradu, výslednú čistú mzdu dostane zamestnanec na svoj účet.

Okrem toho zamestnávateľ platí za zamestnancov vo forme odvodov ešte ďalšie sumy. Ide o odvody poistného na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a tiež o poistné na úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity. V súčasnosti je to spolu 35,2% z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Vyčíslenie týchto súm musí byť na výplatnej páske uvedené spolu s celkovou cenou práce. Celková cena práce je peňažné vyjadrenie toho, koľko celkovo stojí zamestnanec svojho zamestnávateľa.

Uveďme si jednoduchý príklad:

  • Hrubá mzda zamestnanca = 500 Eur
  • Odvody 13,4 % z hrubej mzdy = 67 Eur
  • Nezdaniteľná časť na daňovníka = 335,47 Eur
  • Preddavky na daň z príjmu 19 % ((500-67-335,47) * 0,19) = 18,53 Eur
  • Čistá mzda (500-67-18,53) = 414,47 Eur
  • Odvody zamestnávateľa 35,2% z hrubej mzdy zamestnanca = 176 Eur (zaokrúhlene)
  • Celková cena práce (500+176) = 676 Eur

Z toho vyplýva, že síce zamestnanec dostane na výplatu len 414,47 Eur, v skutočnosti stojí zamestnávateľa 676 Eur. Pričom čím vyššia mzda, tým je tento rozdiel väčší.

Napísala MonYenn