Mzda na výplatnej páske

Aké údaje by mala obsahovať výplatná páska?

Nenadarmo sa hovorí, že výplatná páska je najčítanejším mesačníkom na Slovensku. Každý mesiac sa zamestnancom spolu s výplatou dostáva do rúk papier, ktorý ich informuje, akým spôsobom bola vypočítaná ich mzda a koľko peňazí skutočne dostanú do rúk. Aké údaje by mal doklad o vyúčtovaní mzdy obsahovať?

Výplatné pásky sa podnik od podniku líšia , ich podoba závisí od softwaru a zvyklostí zamestnávateľa. Avšak každý doklad o vyúčtovaní mzdy musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.

Zákonník práce hovorí o tom, že zamestnávateľ je povinný pri vyúčtovaní mzdy vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Celkovú cenu práce tvorí hrubá mzda a odvody poistného, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Ak o to zamestnanec požiada, musí mu zamestnávateľ predložiť na nahliadnutie doklady, na základe ktorých mu bola mzda vypočítaná.

Na výplatnej páske by nemali chýbať údaje:

 1. Meno zamestnanca, názov zamestnávateľa, obdobie, za ktoré je mzda vypočítaná
 2. Nárok na dovolenku, počet dní vyčerpanej dovolenky, zostatok dovolenky
 3. Počet odpracovaných (vrátane nadčasov, prác vo sviatok, v noci, v sobotu a nedeľu atď.) a neodpracovaných hodín (platené sviatky, návšteva u lekára, čerpanie dovolenky, pracovná neschopnosť a pod.) v danom mesiaci
 4. Zložky mzdy, predovšetkým základná mzda, prémie a odmeny, mzdové zvýhodnenia (za nadčas, prácu v noci, za sťažený výkon práce, za prácu vo sviatok atď.), náhrady mzdy (za čerpanú dovolenku, dôležité osobné prekážky v práci, sviatok atď.)
 5. Odvody do poisťovní, ktoré platí zamestnanec (zdravotné a sociálne poistenie)
 6. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 7. Zdaniteľný základ, preddavok na daň z príjmu, daňový bonus
 8. Príjmy, ktoré sa nezdaňujú daňou z príjmov (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dávky nemocenského poistenia, cestovné náhrady atď.)
 9. Rozpis vykonaných zrážok (výživné, pôžičky atď.)
 10. Doplnkové dôchodkové sporenie
 11. Záloha (ak bola vyplatená)
 12. Čistá mzda
 13. Celková cena práce (hrubá mzda a odvody poistného, ktoré platí zamestnávateľ)

Napísala MonYenn (5/2010)