Živná pôda pre mobbing

  • na pracovisku vládne jednotvárnosť a nuda – možný páchateľ má dostatok času na zlé myšlienky a spriadanie intríg a úkladov, ako aj na ich realizáciu,
  • zlý štýl riadenia – vedenie podniku, jeho šéfovia vždy určujú rozhodujúcou mierou morálnu úroveň firmy, ako aj akceptáciu určitej formy správania sa jednotlivých pracovníkov,
  • konkurenčný tlak a strach z nezamestnanosti – obava zo straty zamestnania, strach zo šikovnejších kolegov, nízka sebadôvera, rôzne formy zakomplexovanosti, hnev, frustrácia, túžba po moci, snaha získať postavenie, dominanciu či členstvo v určitej skupine sa často menia na agresiu,
  • určité osobnostné predpoklady: potešenie z manipulácie s ľuďmi, potreba pútania pozornosti, potešeniu z utrpenia druhých, krutosť, agresivita, žiarlivosť, hrubosť a iné.

K vzniku mobbingu netreba žiadne výnimočné podmienky, ako napríklad prítomnosť patologického sadistu, či absenciu disciplíny na pracovisku. Najčastejšie vzniká v normálnej skupine, kde sa agresori môžu javiť ako celkom normálni ľudia, často v skupine obľúbení. Najmä v zárodku sa nedá jednoznačne určiť, kedy sa jedná o nevinný žart a kedy už ide o mobbing. Vzťahy účastníkov mobbingov majú na rozdiel od žartu svoju dynamiku a zákonitý vývoj. Ide o nasledovné stupne:

  1. Zrod mobbingu. V každej skupine sa nájde niekto menej obľúbený, koho ostatní viac, či menej odmietajú a ohovárajú a robia si na jeho účet rôzne posmešky. Ak sa tomu obeť nebráni a nik sa jej nezastane, tlak sa postupne zosilňuje a narastá agresia.
  2. Pritvrdzovanie. Nastáva vtedy, keď v skupine rastie napätie z náročnejších úloh a outsideri inštinktívne slúžia ako ventil na uvoľnenie napätia. Ďalšou možnou príčinou tejto fázy je aj to, keď sa v jednom kolektíve stretnú dvaja alebo viacerí agresori, ktorí používajú násilie na uspokojenie svojich potrieb, niekedy dokonca na obveselenie celej skupiny.
  3. Vytvorenie jadra. K hlavnému agresorovi sa postupne pridávajú ďalší, až sa vytvorí skupinka tyranov, ktorí už systematicky pôsobia na svoje obete.
  4. Prijatie. Väčšina prijíma normy agresorov a pridávajú sa ďalší.
  5. Totalita. Mobbing sa stáva normálnym správaním na pracovisku.

Dobrý šéf by si mal všímať vzťahy na svojom pracovisku, aby zachytil všetky možné náznaky agresie ešte v zárodku. Musí sa snažiť o prevenciu a zo svojich podriadených vytvoriť efektívnu skupinu, kde platí právo a spravodlivosť a vládne dôvera , autorita, vzájomná úcta a solidarita.

Väčšina firiem ešte stále ignoruje fenomén mobbingu. Neuvedomujú si, že psychická vojna je drahá. Obete mobbingu mávajú veľké zdravotné problémy a sú často práceneschopné. Šikanovaní zamestnanci dlhodobo podávajú výrazne znížený pracovný výkon. A aj mobberi spotrebovávajú časť svojej pracovnej energie na vymýšľanie nových intríg a zlomyseľností.