Obete mobbingu

Znie to síce paradoxne, ale obeťami psychického teroru na pracovisku nebývajú neschopní a leniví jedinci. Práve naopak, obvykle sú to usilovní a svedomití ľudia. Majú však smolu, pretože sa nezaradili do sivého priemeru a nesplynuli s davom. Impulzom sa môžu stať tak nadpriemerné výsledky, ako aj prílišná skromnosť, či utiahnutosť. Rovnako aj nezapadnutie do kolektívu a jeho zvyklostí.

Najčastejšími obeťami mobbingu sú ženy vo veku od 20 do 30 rokov, ktoré ešte nemajú stále miesto. Ďalšou ohrozenou skupinou sú ženy na strednom stupni riadenia, ak sa pokúšajú presadiť v mužskom kolektíve.

Mobbing sa častejšie vyskytuje na ľuďoch s nižším stupňom vzdelania.

Veľmi častými obeťami mobbingu sa stávajú mimoriadne aktívni a angažovaní kolegovia, ktorí sú výkonnejší ako ostatní. Sú pre druhých provokáciou a vyvolávajú v nich obavy z konkurencie.

Aj inakosť pracovníka (sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, svetonázor, viera a pod.) môže byť dôvodom na psychický teror.