Tehotná v pracovnom pomere

Zamestnankyňa, ktorá sa presvedčí o svojej gravidite, by mala o svojom stave informovať zamestnávateľa. Určite by tak mala urobiť písomnou formou a získať o tom potvrdenie, ktoré si následne uschová.
Zamestnávateľa môže osloviť priamo na pracovisku alebo využiť formu doporučenej zásielky. V prvom prípade ako potvrdenie slúži podpis zamestnávateľa pod písomným oznámením, v druhom doklad z pošty o doporučenej zásielke. Informáciu o tehotenstve je nutné doložiť lekárskym potvrdením!

Tento postup zabezpečí zamestnankyni ochranu Zákonníka práce.

Na tehotnú pracovníčku sa vzťahuje ochranná doba, čo je doba, počas ktorej zamestnávateľ nemôže svojej zamestnankyni dať výpoveď. Budúcu mamičku začína chrániť od momentu, kedy písomne informovala svojho zamestnávateľa a ďalej pokračuje i počas materskej a rodičovskej dovolenky. Jedine vo výnimočných a krajných situáciách tento zákaz výpovede neplatí a to napr. v prípade, ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť (Zákonník práce § 64).

Ak je žena zamestnaná na dobu určitú, je chránená pred výpoveďou počas trvania pracovnej zmluvy. Po uplynutí doby určitej pracovný pomer končí ako bolo dohodnuté v zmluve.
Ochranná doba neplatí v skúšobnej lehote. Ak žena svoje tehotenstvo oznámi zamestnávateľovi počas skúšobnej lehoty, môže sa stať, že na druhý deň ju v práci privíta výpoveď.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať tehotnú ženu len prácami, ktoré neohrozujú jej graviditu. Nariadenie vlády udáva zoznam prác a pracovísk, ktoré sú pre tehotné ženy zakázané – napr. práce so škodlivými chemickými látkami, výškové práce, práce s výbušninami, banské práce a pod. – tiež zoznam prác a pracovísk, ktoré sú rizikové – napr. pracoviská s nadmerným hlukom, otrasmi, pohybmi, s nadmernou záťažou chladom alebo teplom a pod. Zamestnávateľ nemôže za žiadnych okolností nútiť tehotnú ženu do vykonávania prác, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti, zdravia, či možné účinky na tehotenstvo.

Ak tehotná zamestnankyňa vykonáva prácu, ktorá je pre ňu zakázaná, alebo ktorá ohrozuje jej tehotenstvo podľa lekárskeho posudku, zamestnávateľ je povinný dočasne vykonať úpravu jej pracovných podmienok alebo ju preradiť na inú prácu, kde môže dosahovať rovnaký zárobok ako doteraz. Ak dosahuje žena v práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve.

Ak nemožno tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.

Tehotnú ženu možno zamestnávať prácou nadčas len s jej súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s ňou môže len dohodnúť.

Napísala MonYenn