Predĺženie rodičovskej dovolenky

Rodičovská dovolenka sa blíži ku koncu, ale pre dieťa, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, nemusí byť nástup do predškolského zariadenia vhodný. Prípadne mamička nechce ukončiť rodičovskú dovolenku a má záujem o jej predĺženie. Má na to právo? Aké sú možnosti?

Zákonom uznaný dôvod, kedy sa rodičovská dovolenka dá predĺžiť a pritom nestratiť nárok na rodičovský príspevok, je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav, ktoré trvajú (alebo je predpoklad, že trvať budú) viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Orgán, ktorý posudzuje dlhodobo nepriaznivý stav dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Mamička musí podať žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok. Na základe posudku môže požiadať o predĺženie rodičovskej dovolenky, pričom najdlhšie jej môže byť predĺžená do šiestich rokov veku dieťaťa. Po odsúhlasení žiadosti dostáva matka naďalej rodičovský príspevok, ale nesmie pracovať. Dieťa, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje, môže navštevovať škôlku na maximálne 4 hodiny denne.

Tlačivá žiadostí poskytujú na úrade alebo sa dajú nájsť na internete.

Rodičovskú dovolenku si možno predĺžiť aj vtedy, ak je dieťa zdravé. V tom prípade ide o osobnú celodennú starostlivosť o dieťa do 6 rokov veku, kedy mamička nedostáva rodičovský a ani iný obdobný príspevok, ale štát za ňu platí zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Matka musí zájsť do sociálnej poisťovne a podpísať čestné prehlásenie, že sa bude osobne celodenne starať o dieťa.

Problém s predĺžením rodičovskej dovolenky môže nastať vtedy, ak je mamička zamestnankyňou. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke rodičovskú dovolenku do 3 rokov veku dieťaťa, do 6 rokov len v prípade, že ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa. Ak sa matka rozhodne, že zostane doma pri zdravom dieťati a bude sa o neho naďalej celodenne starať aj po dovŕšení 3 rokov (6 rokov), musí požiadať zamestnávateľa o súhlas. Zamestnávateľ jej môže poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo ak sa nedohodnú, tak ju prepustiť.

Napísala MonYenn (3/2010)