Po rodičovskej dovolenke na úrad práce

Ak mamička po skončení rodičovskej dovolenky nemá prácu alebo ju zo zamestnania obratom prepustili, môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi povinnosti uchádzačov o zamestnanie patrí dostaviť sa na úrad aspoň raz za kalendárny mesiac a aktívne si hľadať zamestnanie, o čom treba predložiť doklad. Úrad na oplátku poskytuje informačné a poradenské služby pre voľbu povolania, zverejňuje zoznamy voľných pracovných miest, ponúka účasť na vzdelávacích programoch a pod.

Za uchádzačov o zamestnanie platí štát poistné do zdravotnej poisťovne. Tí nezamestnaní, ktorí spĺňajú podmienky, majú nárok na podporu v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec, ktorý v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení platnej od februára tohto roku majú i mamičky po skončení rodičovskej dovolenky nárok na podporu v nezamestnanosti. Podmienkou je, že počas poberania rodičovského príspevku mali status zamestnankyne, čiže zostávali u zamestnávateľa v evidencii zamestnancov. Ide o to, že iba obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa započítava do obdobia poistenia v nezamestnanosti, na základe ktorého vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Podporné obdobie, počas ktorého sa uchádzačovi o zamestnanie vypláca dávka v nezamestnanosti je 6 mesiacov.

Po troch mesiacoch v evidencii uchádzačov o zamestnanie môže mamička, ktorá má záujem, požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a založiť si živnosť. S prijatím príspevku sa zaviaže vykonávať túto činnosť nepretržite najmenej dva roky. Výška príspevku závisí od samosprávneho kraja a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a predloženie podnikateľského zámeru.

Napísala MonYenn (3/2010)