Materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o novorodenca prináleží žene materská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí, prípadne ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla na začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku 8 týždňa. Nástup na materskú dovolenku určuje lekár (gynekológ) podľa predpokladaného dňa pôrodu a zdravotného stavu tehotnej.

Ak si z materskej dovolenky pred pôrodom žena vyčerpá menej ako 6 týždňov, pretože pôrod nastal skôr, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu do uplynutia 28 týždňov. Ak si žena z materskej dovolenky pred pôrodom vyčerpá menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, má nárok na materskú dovolenku odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov (31 týždňov ak porodila viac detí alebo ide o osamelú matku).

Ak sa o novorodenca stará muž, patrí mu od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka (ekvivalent k materskej dovolenke ženy) v trvaní 22 týždňov. Ak sa stará o dve alebo viac detí alebo ide o osamelého muža, patrí mu rodičovská dovolenka v trvaní 31 týždňov.

Muž, ktorý sa stará o novorodenca, je otec dieťaťa (ak matka zomrela, prípadne sa zo zdravotných dôvodov nemôže o dieťa starať alebo sa s matkou tak dohodli, najskôr však po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu) alebo manžel matky dieťaťa (ak sa matka zo zdravotných dôvodov nemôže o dieťa starať).

Nárok na materskú (rodičovskú) dovolenku má aj žena (muž), ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov.

Ak sa o dieťa, zo zdravotných dôvodov, stará dojčenský či liečebný ústav a v tomto období žena (muž) nastúpi zatiaľ do práce, preruší sa materská (rodičovská) dovolenka a jej nevyčerpaná časť sa žene (mužovi) poskytne, keď dieťa opäť prevezme do svojej starostlivosti a prestane pracovať, najdlhšie však do 3 rokov veku dieťaťa. Takto prerušiť materskú dovolenku je možné najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Počas materskej (rodičovskej) dovolenky poberá žena (muž) materské. Ak nespĺňa podmienky na poberanie materského, prislúcha jej (mu) rodičovský príspevok.

Napísala MonYenn (2009)