Začiatky v novom zamestnaní

Skoro každý, kto nastupuje do novej práce, má zmiešané pocity. Je úplne normálne mať určitý rešpekt pred „neznámom“, ale nesmie to človeka paralyzovať.

V prvý deň je dobré prísť do práce aspoň desať minút pred začiatkom oficiálneho pracovného času, slušne oblečený a ak bol nový pracovník pri prijímacom procese zoznámený so svojím priamym nadriadeným, treba sa uňho ohlásiť.

Ak funguje aspoň základná firemná kultúra, nadriadený pracovník by mal predstaviť nového zamestnanca celému kolektívu a potom sa mu chvíľočku venovať. Oboznámiť ho s náplňou práce úseku, ktorému velí, ako aj s tým, čo sa očakáva od neho ako novoprijatého pracovníka. Vo väčších podnikoch je pridelený novému zamestnancovi „training manager“, ktorý sa mu určitú dobu venuje a zasväcuje ho do problematiky.

Vtedy to má nový zamestnanec jednoduchšie – stačí, aby bol dostatočne pozorný a vnímavý a veľmi rýchlo obsiahne podstatu svojej konkrétnej pracovnej náplne a môže sa s vervou pustiť do samostatnej práce. Je však dobré a prospešné ak si osvojí aj organizačnú štruktúru celej firmy, urobí si jasno v tom, kto velí a kto musí vykonávať, s kým je nutné spolupracovať, aké termíny treba dodržiavať a kopec iných dôležitých maličkostí.

Samozrejme, že pre úvodné oboznámenie sa je určujúce , na akú pozíciu nový pracovník nastúpil. Ak je to nejaká jednoduchšia – opakujúca sa manuálna práca, stačí minimálne zaškolenie. Čím zložitejšiu a dôležitejšiu pozíciu bude nový pracovník vykonávať, o to dlhšie a dôslednejšie oboznamovanie sa so všetkými súvislosťami mu treba umožniť.