Živnostník a účtovníctvo 2

Jednoduché účtovníctvo

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si uplatňujú preukázateľné výdavky, zvyčajne účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré je zložitejšie než daňová evidencia a jednoduchšie než podvojné účtovníctvo.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uskutočňuje zápisy v týchto knihách:

  • a) v peňažnom denníku – obsahuje údaje o peňažných prostriedkoch, príjmoch a výdavkoch
  • b) v knihe pohľadávok – zaznamenávajú sa v nej dlžníci, pohľadávky, poskytnuté preddavky či úvery
  • c) v knihe záväzkov – zahŕňa údaje o veriteľoch, záväzkoch, prijatých preddavkoch a úveroch
  • d) v pomocných knihách – len ak je to potrebné, napr. kniha o zložkách majetku

Jednoduché účtovníctvo sa riadi zákonom o účtovníctve, postupy samotného účtovania sú upravené formou opatrenia Ministerstva financií SR.

Veľkou pomocou pri účtovaní sú účtovnícke programy. Snaživý a učenlivý podnikateľ, pokiaľ podniká „v malom“ a bez zvláštností, dokáže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva aj sám. Je však dobré ak pozná skúseného človeka z praxe a môže sa s ním v prípade ťažkostí poradiť.

Podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve povinne účtujú napríklad právnické osoby, čiže firmy ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti atď. Ale aj živnostník, ak chce, sa môže pre podvojnú sústavu rozhodnúť. Následne však týmto spôsobom musí účtovať po celé účtovné obdobie.

Účtovná jednotka využívajúca sústavu podvojného účtovníctva účtuje v týchto knihách:

  • a) v denníku – kde sa chronologicky zaznamenávajú všetky zaúčtované účtovné prípady
  • b) v hlavnej knihe – v ktorej sa účtujú všetky účtovné prípady na účty (majetku, záväzkov, nákladov, výnosov) podľa vecného hľadiska.

Špecifikum podvojného účtovníctva spočíva v tom, že každý účtovný prípad sa zapisuje dvakrát – na ľavú a pravú stranu príslušných účtov. Účtovné zápisy uskutočnené na syntetických účtoch sa podrobne rozvádzajú na analytických účtoch (napr. syntetický účet „dodávatelia“ a k nemu analytické účty „dodávateľ 1“, „dodávateľ 2 , dodávateľ 3 atď.). Názvy a číselné označenia účtov uvádza účtovný rozvrh, ktorý si účtovná jednotka vytvára na základe rámcovej účtovnej osnovy upravovanej zákonom. Na konci účtovného obdobia sa vykonáva účtovná závierka, pričom úhrny peňažných súm na ľavej a pravej strane uzávierkových účtov sa musia rovnať.

Podvojné účtovníctvo poskytuje podnikateľovi, oproti predchádzajúcim dvom metódam, najpodrobnejší prehľad o jeho podnikaní a podvojné zápisy umožňujú rýchle objavenie chyby v zaúčtovaní. Rovnako ako jednoduché účtovníctvo sa riadi zákonom o účtovníctve a postupy samotného účtovania sú upravené formou opatrenia Ministerstva financií SR.

Účtovať v podvojnom účtovníctve je náročné. Človek k tomu potrebuje vzdelanie a aj prax. Exitujú napríklad kurzy podvojného účtovníctva, ale bez praxe sú nedostačujúce. Firmy zamestnávajú účtovníčky (-kov), prípadne si platia externé účtovnícke firmy.

Podnikateľ zodpovedá za vedenie účtovníctva, nech mu ho robí ktokoľvek a za nezrovnalosti je postihnutý finančnými pokutami.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)