Sloboda pohybu pri hľadaní práce v EÚ

V súlade s novou smernicou o voľnom pohybe osôb z roku 2004 sa redukujú administratívne formality. Občania EÚ už nemusia získať povolenie na pobyt v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavajú a v ktorom chcú pracovať. Bude postačovať jednoduchá registrácia na príslušnom úrade, a aj toto sa navyše bude vyžadovať len vtedy, ak to hostiteľský členský štát bude považovať za potrebné.

V smernici je zachovaná požiadavka, že občania EÚ musia pracovať alebo disponovať dostatočnými prostriedkami, aby si mohli zriadiť pobyt v inom členskom štáte. Avšak po piatich rokoch neprerušovaného pobytu občania Únie a ich rodinní príslušníci nadobudnú trvalé právo na pobyt, ktoré už nebude ničím podmienené. Toto trvalé právo bude jednoznačným vyjadrením európskeho občianstva, čo občanom EÚ, ktorí si vytvorili pevné väzby na členský štát pobytu, umožňuje využívať silnejšie práva.

Smernica chce uľahčiť aj pohyb rodinných príslušníkov a tým aj proces hľadania si práce. Smernica zaručuje značné oslabenie možností vyhostiť občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nadobudli právo na trvalý pobyt v hostiteľskom členskom štáte, a rozsiahlejšiu ochranu občanov EÚ, ktorí majú pevné väzby v hostiteľskom členskom štáte, ako aj ochranu maloletých.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)