Pobyt v zahraničí v prípade straty práce

Ak ste pracovali v inej krajine EÚ, máte nárok v nej legálne zostať len v prípade, ak spĺňate jednu z nasledujúcich podmienok:

  • dosiahli ste dôchodkový alebo preddôchodkový vek a v hostiteľskom členskom štáte ste žili nepretržite po viac ako tri roky a po dobu posledných 12 mesiacov ste tam pracovali
  • ste trvalo práceneschopní z dôvodu úrazu, ktorý ste utrpeli počas svojho produktívneho veku. V tomto prípade môžete ostať, ak ste v tejto krajine žili a boli zamestnaní po dobu najmenej dvoch roky pred stratou pracovnej schopnosti.

Vaši rodinní príslušníci, ktorí žijú v krajine, majú taktiež právo ostať, a to dokonca aj po vašej smrti. Ak zomriete pred uplatnením práva ostať v hostiteľskej krajine, členovia vašej rodiny v nej môžu i naďalej ostať, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  • v danej krajine ste pracovali a žili viac ako 2 roky
  • smrť bola spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
  • manžel/manželka je pôvodom z hostiteľskej krajiny a svoju štátnu príslušnosť stratil/a jedine sobášom s vami

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)