Môžete vykonávať svoju prácu v EÚ?

To, či môžete pracovať v iných členských štátoch EÚ vo svojom odbore a za akých podmienok závisí jednak od krajiny, v ktorej sa rozhodnete pracovať a jednak od druhu práce, ktorú chcete vykonávať. Môžete patriť do jednej z dvoch skupín:

  • vaše povolanie nie je regulované, preto nepotrebujete uznanie kvalifikácie, a nič vám z právneho hľadiska nemôže na základe odbornej prípravy a kvalifikácie zabrániť do tejto krajiny odísť a pracovať tam.
  • vaše povolanie je regulované.

Pokiaľ vykonávate prácu resp. povolanie, ktoré je regulované, môžu nastať tieto prípady:

  • kvalifikácia potrebná pre vaše povolanie je koordinovaná na európskej úrovni (lekár, všeobecná sestra, zubný lekár, pôrodná asistentka, veterinárny lekár, farmaceut alebo architekt) a v tomto prípade sa vaša národná kvalifikácia v zásade uznáva automaticky, čo vám umožňuje vykonávať túto prácu v ktoromkoľvek štáte EÚ
  • ak v členskom štáte vykonávate právnickú činnosť, služby môžete príležitostne poskytovať aj v inom členskom štáte na základe svojho profesijného titulu z domovskej krajiny bez potreby predchádzajúceho uznania svojej kvalifikácie.
  • v prípade iných regulovaných povolaní (strojár, psychológ atď.) musíte v danom štáte požiadať o uznanie svojej kvalifikácie. Ak sa vaša príprava z hľadiska trvania alebo obsahu značne líši od prípravy poskytovanej v hostiteľskom štáte, úrady môžu vyžadovať buď dôkaz o dodatočnej odbornej praxi, adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti.
  • krajina, v ktorej chcete pracovať, môže vyžadovať osobitnú kvalifikáciu pre prácu kaderníka, stavebného robotníka, poisťovacieho agenta alebo brokera či obchodníka. V takom prípade musíte iba preukázať, že ste svoje povolanie vykonávali ako samostatne zárobkovo činná osoba po dobu určenú daným členským štátom (obvykle 5 alebo 6 rokov)

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)