Aké máte práva pri práci v krajinách EÚ

Čo sa týka mzdy, výpovede a opätovného zaradenia do pracovného procesu, ako aj opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, podliehate rovnakým pracovným podmienkam ako občania krajiny, kde pracujete. Rovnako ako na štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny sa aj na vás vzťahuje aj zásada rovnakých príležitostí pred mužov a ženy, čo sa týka zamestnania, mzdy, odbornej prípravy, povýšenia, pracovných podmienok a sociálneho zabezpečenia.

Máte právo vstúpiť do odborov podľa vlastného výberu a uplatňovať svoje odborové práva za rovnakých podmienok ako domáci zamestnanci. Môžete teda voliť vo voľbách odborových zástupcov ako aj v nich kandidovať, Ak vás zvolia sa predstaviteľa odborov, máte rovnaké práva a výsady ako predstavitelia, ktorí sú občanmi krajiny, v ktorej ste zamestnaní.

Čo sa týka sociálneho poistenia, spravidla ste poistení v krajine, kde pracujete. Vy a za istých podmienok aj vaša rodina máte nárok na rovnaké sociálne dávky, ako majú štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Tieto nároky zahŕňajú nemocenské a materské dávky (príspevky na zdravotnú starostlivosť a finančné príspevky), invalidný, starobný a vdovský dôchodok, náhrady za pracovný úraz, chorobu z povolania, úmrtie, podporu v nezamestnanosti a rovnako aj rodinné prídavky. Musíte však platiť aj rovnaké odvody.

Predpisy Spoločenstva sa nevzťahujú na sociálnu výpomoc, nepovinné doplnkové dôchodky a dôchodky za predčasný odchod do dôchodku.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)